Kunngjeringar planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

PLANKART_12532017002_reg

1.gongs høyring og offentleg ettersyn - Plansak 12532017002 - Reguleringsendring Hauge barnehage - Hauge

Høyringsfrist 18.12.17.

Planen gjeld reguleringsendring av Hauge barnehage planID 12532017002. Planområdet omfattar heile gbnr 4/124 og delar av gbnr 4/4 og 4/141. Hensikta med planarbeidet er å utvide eksisterande barnehageområde og bygge ny avdeling.Planområdet er på ca 14 daa. 

01. november 2017 Les meir
plankart_12532011003_Valestrand områderegulering_4

Kunngjering av vedtak av områderegulering Valestrand sentrum planId 12532011003.

Klagefrist 24.11.2017

I medhald av plan-og bygningslova § 12-12 har Heradsstyret den 20.09.17. gjort vedtak i sak 055/17 om områderegulering Valestrand sentrum - planID 12532011003. 

25. oktober 2017 Les meir
Forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2016-2020_300x424

Vedtak av forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2017-2021

PT vedtak 090/17 22.06.17

I møte 22.06.17 gjorde plan-og kommunalteknisk utval følgjande vedtak: 

"Osterøy kommune, Plan- og kommunalteknisk utval, vedtek vedlagde Forvaltningsplan for hjort i Osterøy kommune 2017-2021.

Retningslinene blir gjort gjeldane frå vedtaksdato 22.06.2017."

21. september 2017 Les meir
Plankart 1

1.gangs høyring og offentleg ettersyn - 12532015005 reguleringsendring Rundhovde bustadområde- Valestrand

Høyringsfrist 18.08.17

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 har plan-og kommunalteknisk utval i møte 22.06.17 gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til høyring og offentleg ettersyn. 

"Framlegg til reguleringsendring Rundhovde bustadområde, planId 12532015005 med plankart dagsett 25.05.17,  føresegner dagsett 29.05.17, planskildring dagsett 25.05.17, VA – rammeplan og VA- rammeplankart  HB-001 til HB-005 dagsett 25.05.17 vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Reguleringsendring Rundhovde bustadområde planID 12532015005 skal oppheve og erstatte reguleringsplan Rundhovde boligområde planID 12532008600 jf. PBL §12-14."

27. juni 2017 Les meir
Planområde Maurhaugen til oppstart_400x277

Kunngjering- oppstart av planarbeid Maurhaugen bustad Gbnr 137, bnr 70 m.fl - Valestrand

Merknadsfrist 15.08.17.

Med heimel i plan-og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for Maurhaugen bustad, planID 12532016005, gbnr 137,bnr 70 m.fl

26. juni 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish