Kunngjeringar planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Planavgrensing oppstart

Kunngjering - oppstart av planarbeid med planprogram detaljregulering Olsneset - NKKS - Bruvik planID 12532010002

Merknadsfrist 14.09.18

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-8, 12-9 og 4-1 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for detaljregulering Olsneset - NKKS - Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002. 

28. juni 2018 Les meir
Framside_rapport_ROS[1]

Høyring og offentleg ettersyn av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Merknadsfrist 12.06.18

Formannskapet gjorde i møte 03.05.18 i saknr 039/18 følgjande vedtak: Utkast til Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i minimum 3 veker. 

14. mai 2018 Les meir
Plankart_4gang_500x355

Fylkesmannen stadfesta Osterøy heradsstyre sitt vedtak i klagesak områderegulering Valestrand sentrum -planID 12532011003

Vedtak: Fylkesmannen i Hordaland stadfester Osterøy heradsstyre sitt vedtak av 20.09.2017 i sak 055/17, godkjenning av områderegulering Valestrand sentrum planID 12532011003

11. april 2018 Les meir

Vedtak mindre endring kommuneplanen sin arealdel

Heradstyret vedtok i møte 21.02.2018 mindre endring av kommuneplanen sin arealdel. Det vart gjort ei mindre administrativ endring 12.07.2018 for å sikre at det var korrekt vedlegg som låg ved vedtaket. Sjå vedlagte dokument for gjennomgang av endringane.

28. februar 2018 Les meir
FRAMSIDE

Sjø- og strandsoneplanen vedtatt

Sjø og strandsoneplanen vart endeleg vedtatt i Heradstyremøte 21.02.2018.

26. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish