AKTUELT FRÅ PLAN

FRAMSIDE

Sjø- og strandsoneplanen vedtatt

Sjø og strandsoneplanen vart endeleg vedtatt i Heradstyremøte 21.02.2018.

26. februar 2018 Les meir
Kunngjering opppstart KDP Oppvekst_400x435

Kunngjering av vedtak - Planprogram for Kommunedelplan for Oppvekst

HS-sak 007/18

Heradstyret har i møte 17.01.18 vedteke framlegg til planprogram for Kommunedelplan for Oppvekst.

HS-sak 007/18:

"Osterøy kommune vedtek framlegg til planprogram for kommunedelplan for oppvekst med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §11-13”.

08. februar 2018 Les meir
Utlevika (2)

3. gongs høyring Sjø- og strandsoneplanen

Det er gjort mindre endringar i sjø- og strandsoneplanen. Hovudsakleg gjeld desse endring av planen etter motsegn og merknad frå regionale styresmakter. Ny høyringsfrist er sett til 12. januar 2017.

13. desember 2017 Les meir
DSC01220_rev1

Innspel til masseplanen

Realiseringa av ny jernbane og ny E16 (K5) Arna-Stanghelle gir nye moglegheiter, men og utfordringar knytt til td. massehandsaming. Prosjektet gjev overskotsmassar på rundt 20mill m3. K5 prosjektet opnar for endringar og omfordeling i arealbruken i Bergensregionen. Kort avstand til Osterøy vil gi gode moglegheiter for kortreiste massar og samfunnsnyttig bruk av desse. Kommunen ynskjer difor innspel om samfunnsnyttig bruk av desse massane

01. desember 2017 Les meir
nAUSTOMRÅDE PÅ HAMRE SOM DET ER MOTSEGN TIL

Motsegn til sjø- og strandsoneplanen

Fylkesmannen fremjar motsegn til 4 arealendringar knytt til etablering av tiltak i strandsona. Hordaland fylkeskommune trekk attende si motsegn til kommunen sitt ynskje om å leggja til rette for bærekraftig akvakultur i Sørfjorden.

25. september 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish