AKTUELT FRÅ PLAN

Utlevika (2)

3. gongs høyring Sjø- og strandsoneplanen

Det er gjort mindre endringar i sjø- og strandsoneplanen. Hovudsakleg gjeld desse endring av planen etter motsegn og merknad frå regionale styresmakter. Ny høyringsfrist er sett til 12. januar 2017.

13. desember 2017 Les meir
DSC01220_rev1

Innspel til masseplanen

Realiseringa av ny jernbane og ny E16 (K5) Arna-Stanghelle gir nye moglegheiter, men og utfordringar knytt til td. massehandsaming. Prosjektet gjev overskotsmassar på rundt 20mill m3. K5 prosjektet opnar for endringar og omfordeling i arealbruken i Bergensregionen. Kort avstand til Osterøy vil gi gode moglegheiter for kortreiste massar og samfunnsnyttig bruk av desse. Kommunen ynskjer difor innspel om samfunnsnyttig bruk av desse massane

01. desember 2017 Les meir
nAUSTOMRÅDE PÅ HAMRE SOM DET ER MOTSEGN TIL

Motsegn til sjø- og strandsoneplanen

Fylkesmannen fremjar motsegn til 4 arealendringar knytt til etablering av tiltak i strandsona. Hordaland fylkeskommune trekk attende si motsegn til kommunen sitt ynskje om å leggja til rette for bærekraftig akvakultur i Sørfjorden.

25. september 2017 Les meir
Valestrand_garverimiljo_555x300

Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner. 

27. juni 2017 Les meir
NETTSAK220617

Sjø og strandsoneplanen - Oversikt merknadar

Det er kome inn 23 merknadar frå private og offentlege instanser til planen ved 2. gongs høyring. I tillegg har Fylkeskommunen og Fylkesmannen fått utsett frist til 18. september, og desse vil kome med merknadar til planen.

22. juni 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish