AKTUELT FRÅ PLAN

nAUSTOMRÅDE PÅ HAMRE SOM DET ER MOTSEGN TIL

Motsegn til sjø- og strandsoneplanen

Fylkesmannen fremjar motsegn til 4 arealendringar knytt til etablering av tiltak i strandsona. Hordaland fylkeskommune trekk attende si motsegn til kommunen sitt ynskje om å leggja til rette for bærekraftig akvakultur i Sørfjorden.

25. september 2017 Les meir
Valestrand_garverimiljo_555x300

Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner. 

27. juni 2017 Les meir
NETTSAK220617

Sjø og strandsoneplanen - Oversikt merknadar

Det er kome inn 23 merknadar frå private og offentlege instanser til planen ved 2. gongs høyring. I tillegg har Fylkeskommunen og Fylkesmannen fått utsett frist til 18. september, og desse vil kome med merknadar til planen.

22. juni 2017 Les meir

INFORMASJONSMØTE SJØ OG STRANDSONEPLANEN

Det vert informasjonsmøte om sjø- og strandsoneplanen på rådshuset tysdag 25. april kl 1800.

11. april 2017 Les meir
Skjermbilde

Høyring sjø- og strandsoneplanen

2. gongs offentleg ettersyn av sjø og strandsoneplanen

Heradsstyret vedtok i møte 22. februar å leggja ut kommunedelplan for sjø og strandsone ut på høyring. Alle kan kome med uttale og merknadar til planen men det er ikkje opna for å kome med innspel om arealendringar. Frist for høyring er sett til 2. juni.

06. april 2017 Les meir om høyring sjø- og strandsoneplanen.
Web levert av CustomPublish