AKTUELT FRÅ PLAN

Framside_rapport_ROS[1]

Høyring og offentleg ettersyn av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Merknadsfrist 12.06.18

Formannskapet gjorde i møte 03.05.18 i saknr 039/18 følgjande vedtak: Utkast til Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i minimum 3 veker. 

14. mai 2018 Les meir
Bilde framside Moglegheitsstudie_400x285

Moglegheitsstudie for Lonevåg

Kommunen har fått midlar frå Hordaland fylkeskommune til å gjennomføre ein moglegheitsstudie som skal vise ei mogleg framtidig utvikling av kommunesenteret Lonevåg. 

11. april 2018 Les meir
Plankart_4gang_500x355

Fylkesmannen stadfesta Osterøy heradsstyre sitt vedtak i klagesak områderegulering Valestrand sentrum -planID 12532011003

Vedtak: Fylkesmannen i Hordaland stadfester Osterøy heradsstyre sitt vedtak av 20.09.2017 i sak 055/17, godkjenning av områderegulering Valestrand sentrum planID 12532011003

11. april 2018 Les meir

Vedtak mindre endring kommuneplanen sin arealdel

Heradstyret vedtok i møte 21.02.2018 mindre endring av kommuneplanen sin arealdel. Det vart gjort ei mindre administrativ endring 12.07.2018 for å sikre at det var korrekt vedlegg som låg ved vedtaket. Sjå vedlagte dokument for gjennomgang av endringane.

28. februar 2018 Les meir
FRAMSIDE

Sjø- og strandsoneplanen vedtatt

Sjø og strandsoneplanen vart endeleg vedtatt i Heradstyremøte 21.02.2018.

26. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish