Eldrerådet

Eldrerådet er eit rådgjevande organ og har til oppgåve å ivareta eldre sine interesser i saker og planar som er til behandling.

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Eldrerådet er lovpålagt og det skal veljast av heradsstyret for valperioden.

 

Pensjonistforeningar og andre organisasjonar kan koma med framlegg på medlemmer til rådet.

Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vera alderspensjonistar busette i kommunen, og det skal veljast personlege varamedlemmer.

Eldrerådet har i dag 7 medlemmer, inkludert 1 politikar frå heradsstyret.

Eldrerådet får saksliste til formannskap og heradsstyre og kan gje uttale til dei sakene dei ynskjer.

Dei kan og ta opp andre saker på eige initiativ. Hovudansvaret er å ivareta dei eldre sine interesser i dei sakene som er til behandling.

Eldrerådet 2015 - 2019 er slik samansett:

Åge Clausen - leiar
Ove Kleiveland - nestleiar
Berge Audun Litland
Atle Eide
Magne Reigstad
Aslaug Gjerstad
Audun Mosevoll

Varamedlemmer:

Jartru Reigstad
Berta Vevle
Kjell Mosevoll
Esther Halland
Thore Brudvik
Ingvald Ådland
 

 

 

 

Web levert av CustomPublish