Elektronisk innsending av søknad

Ved elektronisk innsending av søknad (e-post), ber kommunen om at den enkelte e-posten ikkje omfattar meir enn ei sak og eitt gards- og bruksnummer og at dokumenta vert ordna i eigne vedlegg slik (vedlegg til e-post):

Vedlegg A

 

Vedlegg B

 

Vedlegg C

 

Vedlegg D

 • Situasjonsplan, avkøyrsleplan bygning/eigedom

 

Vedlegg E1

 • Teikningar (forutan planteikningar)

 

Vedlegg E2

 • Planteikningar

 

Vedlegg F

 • Utgreiingar/kart

 

Vedlegg G

 • Erklæring om ansvarsrett (blankett 5181, 5184)
 • Gjennomføringsplan (blankett 5185)

 

Vedlegg H

 • Bustadspesifikasjon i matrikkelen (blankett 5176)

 

Vedlegg I

 • Uttale/vedtak frå anna offentleg styresmakt
 • Søknad til anna offentleg styresmakt
 • Søknad om utslepp
 • Søknad om tilkopling til offentleg vatn og avlaup
 • Søknad om avkøyrsle frå offentleg veg
 • Søknad om dispensasjon frå byggjegrense langs offentleg veg

 

Vedlegg J

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Skøyte, matrikkelinformasjon o.l.

 

Vedlegg Q

 • Andre vedlegg

 

Dersom det er ynskjeleg kan nokre vedlegg slåast saman til eitt vedlegg:

 

Vedlegg 1:

 • Vedlegg: A, B, G og H.

 

Vedlegg 2:

 • Vedlegg: D, E1 og F.

 

Web levert av CustomPublish