FOLKEHELSEOVERSIKT

FOLKEHELSEOVERSYN OSTERØY KOMMUNE

God folkehelse blir skapt gjennom god samfunnsutvikling. Samstundes er folkehelsa ein viktig faktor for god utvikling. Det er ei rekkje forhold i samfunnet som verkar inn på folkehelsa, som til dømes bustad, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspelet mellom desse forholda kan skape både positive og negative ringverknader.

Ei god folkehelseoversikt er heilskapleg og seier noko om helsetilstanden til befolkninga, samstundes som den vurderer påverknadsfaktorar, utfordringar og ressursar.  Folkehelseoversikten er svært viktig informasjon for kommunen sine prioriteringar, for arbeidet med folkehelse og for planarbeidet til kommunen.  Med samla oversikt over folkehelse i kommunen kan ein prioritere og sette kurs med gjeldande status og utfordringar lagt til grunn. 

 

framside folkehelseoversyn 2016[1]

Folkehelseoversyn for Osterøy kommune 2016

Folkehelseoversikten for Osterøy kommune frå 2016 kan du laste ned her.

08. august 2016 Les meir
framside folkehelseoversyn 2013_194x242

Folkehelseoversyn for Osterøy kommune 2013

Folkehelseoversikten for Osterøy kommune frå 2013 kan du laste ned her.

08. august 2016 Les meir

aaa

08. august 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish