Heilskapeleg ROS

HS-sak 063/16 05.10.2016

Oppstart - utarbeiding av heilskapeleg risiko- og sårbaranalyse for Osterøy kommune

I møte 05.10.2016 gjorde Heradstyret slikt vedtak:

"Oppstart av prosess for gjennomføring av Overordna risiko- og sårbaranalyse for Osterøy kommune er teke til orientering."

BAKGRUNN

Lovgrunnlag

Sivilbeskyttelseslova, (LOV2010-06-25 nr 45) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt (FOR 2011-08-22 nr 894) stiller krav til overordna Risiko- og sårbaranalyse. Det er også sett krav til ROS i samband med utbygging og tiltak i Plan- og bygningslova (§ 4-3).

Gjennomgang av det kommunale plansystemet har avdekka at ein ikkje har tilfredsstillande ROS-analyse for overordna nivå i kommunen («Kommune ROS»).

Tilsyn

Ved tilsyn (Fylkesmannen)  i 2013 vart det avdekt avvik: «Osterøy kommune har ikkje utarbeidd heilskapeleg (overordna sektorovergripande) ROS-analyse». Fylkesmannen hadde også slik merknad:«Overordna kriseplan er ikkje ferdigstillt, ma. Grunna manglande heilskapleg ((overordna sektorovergripande) ROS-analyse».

På bakgrunn av dette vart det i brev til kommunen, datert 30.september 2015, varsla at Fylkesmannen vurderte å treffe vedtak med pålegg om retting jf. Kommunelova §60 d.

FØREMÅL MED OVERORDNA ROS

I rettleiaren utarbeida av DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap) i 2014 er oppgåva og ansvaret godt skildra i innleiinga:

«Vi vet aldri når en uønsket hendelse rammer oss som samfunn, eller hva den uønskede hendelsen består av. Det vi imidlertid kan si med sikkerhet, er at uønskede hendelser vil skje, og at vi som samfunn vil bli utfordret. Å erkjenne dette er en viktig forutsetning for et godt samfunnssikkerhetsarbeid.

Uønskede hendelser som brannen i Lærdal i 2014, flommen i Gudbrandsdalen i 2013, orkanen Dagmar i romjulen 2011, terrorangrepet 22. juli 2011 og skredet i Hatlestad terrasse i 2005 krevde kommunal håndtering, samtidig som de berørte hele nasjonen. Kommunen skal være forberedt på å håndtere slike uønskede hendelser. Samtidig er kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap først og fremst rettet mot uønskede hendelser som rammer og utfordrer lokalsamfunnet.

Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokal-samfunn og har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens1 sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunene skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også ved uønskede hendelser. På denne måten utgjør kommunene fundamentet i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid».

Lokal målsetting

"Overordna ROS for Osterøy kommune skal gje oversikt over risikobiletet og  sårbare område i kommunen på eit overordna nivå, med vekt på  konsekvensar og sårbarheit for samfunn, kommune og tenesteproduksjon."

Oppfølging

Tilhøve som i Overordna ROS for Osterøy kommune vert vurdert å føre til uakseptabel risiko må følgjast opp med risikoreduserande tiltak.

Rammevilkår

(Minste)krav i sivilbeskyttelseslova (LOV2010-06-25 nr 45);

§ 1. Formål

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.

§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (FOR 2011-08-22 nr 894):

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

§ 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.

Analysen skal som et minimum omfatte:

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.

GJENNOMFØRING AV ANALYSE

Organisering

 • Vedtaksorgan -  Heradstyret.
 • Styringsgruppe - Rådmannen si leiargruppe med kommuneoverlege.
 • Prosjektansvarleg -  Seksjon for plan
 • Prosjektleiing -   skal koordinere prosessen, rettleie gruppene i arbeidet og har det overordna ansvaret for prosjektet
 • Prosjektgruppe - tverrfagleg samansett gruppe på tvers av ansvarsområde som skal bistå prosjektleiinga ved gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppa skal bidra til å sikre kvalitet i prosessen og analysane.
 • Arbeidsgrupper - Gruppearbeid er planlagt delt inn i tre grupper med ansvar for ulike tema/case for analyse (uønska hendingar). Medlemmene vert nedsett ut frå kompetanse, ansvarsområde og lokalkunnskap.
 • Referansegruppe - Leiar for Brann og beredskap (Bergen kommune), Kystverket, Vegvesenet, NVE, Representant(ar) frå næringsliv, , Politi v/Osterøy lensmannskontor, Rødekors, Sivilforsvaret (Bergen kommune). Lista er ikkje uttømmande.

Fasar for utarbeiding av overordna ROS

 1. Planlegging og forarbeid
 • Forankring og organisering
 • Definering av føremål, avgrensing, metode og prosess for analysen
 • Innhenting av informasjon og skildring av kommunen
 1. Gjennomføring
 • Identifisering av uønska hendingar
 • Risiko- og sårbarvurdering av uønska hendingar
 • Framstilling av risiko- og sårbarbildet
 • Forslag til oppfølging
 • Rapport
 1. Oppfølging
 • Plan for oppfølging: mål, strategiar, prioriteringar
 • Tiltak for oppfølging og utvikling
 • Integrering av samfunnstryggleik og beredskap i planar og prosessar etter plan- og bygningslova

Framdrift

07.09.16 FS | 05.10.16

HS Politisk oppstart

oktober 2016 – juni 2017

Innsamling av data og analyse

september 2017

1.gongs handsaming av Overordna ROS med akseptkriterier og metode

Okt - des 2017

Høyring

Desember 2017

Endeleg vedtak

 

Akseptkriterier og metode vil bli utarbeida i løpet av prosessen i samarbeid med arbeids- og referansegruppe i prosjektet.

Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish