Heimetenesta

Heimetenesta skal medverka til at alle brukarar av tenesta på Osterøy skal ha ei sjølvstendig livsform og kunne bu i eige husvere, så lenge som råd er. Heimetenesta si oppgåve er å yta praktisk bistand og helsehjelp i heimen til brukar.

Tenesta skal opplevast som einsarta og heilskapeleg for brukarar og pårørande. Der det er mogleg gjer ein hjelp ut i frå prinsippa om hjelp til sjølvhjelp. Tenesta skal ha høg og variert kompetanse og yrkesetisk standard som fell saman med brukarane sine behov.

Heimetenesta har base i Lonevåg Arena.

 

Kontaktinformasjon heimetenesta
Stilling Namn Telefon E-post
  Administrasjon 56192610  
Einingsleiar May-Britt Borge 56192611 may.britt.borge@osteroy.kommune.no
Nestleiar Anne B.Jørgensen 56192613 anne.jorgensen@osteroy.kommune.no
Sekretær Bodil Småland 56192610 bodil.smaland@osteroy.kommune.no
Sakshandsamar/forvaltning Terese Rosnes

56192183 / 94539393

terese.rosnes@osteroy.kommune.no
Fagutviklingskonsulent Borghild Øfsthus 56192614 borghild.ofsthus@osteroy.kommune.no
Soner:      
  Sone sør 95105152 / 95739115  
  Sone nord 91383480 / 91796410  
  Bufellesskapet Osterøytunet 56192524 / 40912079  
  Aktivitetssenter for demente, Haldorvika 56192618  

                                                                       

Web levert av CustomPublish