Helsehjelp frå heimetenesta

Sektor Helse, omsorg og sosial i Osterøy kommune yter helsehjelp til heimebuande brukarar , og har den daglege administrasjonen av denne tenesta.

Etter søknad til forvaltningseining får brukar vedtak med tildeling av dei tenester som vedkommande har behov for.

Målgruppa er personar som har et særleg hjelpebehov grunna sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker
 
Dømer på kva oppgåver som kan inngå i vedtak om helsehjelp:

  • Medisinhandtering
  • Personleg stell
  • Stell av sår
  • Kompresjonsbehandling
  • Rehabilitering etter  sjukehusopphald
  • Tilsyn
  • Alarmteneste
  • Ernæring
  • Lindrande behandling til alvorleg sjuke og døyande.

Tenesta er gratis.

Web levert av CustomPublish