Skjermbilde

2. gongs offentleg ettersyn av sjø og strandsoneplanen

Høyring sjø- og strandsoneplanen

Heradsstyret vedtok i møte 22. februar å leggja ut kommunedelplan for sjø og strandsone ut på høyring. Alle kan kome med uttale og merknadar til planen men det er ikkje opna for å kome med innspel om arealendringar. Frist for høyring er sett til 2. juni.

Planframlegget ligg på heimesida til kommunen, i sørvistorget på rådhuset og på biblioteket.

Dersom du vil kome med uttale eller merknad til planen så må du senda brev eller epost til kommunen til adressa Osterøy kommune, Rådhusplassen, 5282 Lonevåg  eller på epost: post@osteroy.kommune.no.

Det er ikkje opna for innspel om arealendringar i denne høyringsperioden.

Siste frist for uttale eller merknad er sett til 2. juni 2017

 

SAKSPAPIR

PLANSKILDRING

FØRESEGNER

PLANKART

KONSEKVENSUTGREIING

TEMAKART FRILUFTSLIV

TEMAKART FLAUM OG SKRED

RAPPORT KARTLEGGING FUNKSJONELL STRANDSONE

OVERSIKT MERKNADAR

OVERSIKT ENDRINGAR PLAN

OMRÅDEKART BRUVIK

OMRÅDEKART HAUS

OMRÅDEKART HAMRE

OMRÅDEKART HJELLVIK

OMRÅDEKART LONEVÅG

OMRÅDEKART HOSANGER

OMRÅDEKART FOTLANDSVÅG

OMRÅDEKART TYSSE

OMRÅDEKART KLEIVELAND

TEIKNFORKLARING

Web levert av CustomPublish