Rullering av handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021

Osterøy kommune rullerer årleg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet sitt handlingsprogram når det gjeld idrettsanlegg.

Innspel til rullering for 2018 - 2021 må vera Osterøy kommune i hende i løpet av 1. mai 2017. Innspel vil bli førelagt Osterøy idrettsråd for uttale før saka vil bli handsama i formannskapet og heradsstyret.

Osterøy kommune ynskjer at innspel vert sendt via elektronisk høyringsskjema.

Nye tiltak må senda inn ei kort prosjektbeskriving som skildrar behovet for anlegget, eit enkelt kostnadsoverslag og ein foreløpig investeringsplan for anlegget det skal søkast for.  Dersom tiltak allereie står i handlingsprogrammet for 2017-20 (sjå under) trengs det ikkje sendas inn nytt innspel.

Handlingsprogrammet for 2017-2020, vedtatt i heradsstyret 22. juni 2016 finn ein i vedlegg under.

Handlingsprogrammet for 2017-2020

 

Web levert av CustomPublish