Jordmortenesta


Osterøy kommune har 1 jordmor i 90 % stilling ved Osterøy helsestasjon, og ho er å treffe måndag, tysdag, onsdag, torsdag og annakvar fredag.

Mål for jordmortjenesta

Å gje alle gravide kvinner eit tilbod om jordmortjenester ved jordmor - i tilknytning til helsestasjonen.

Mål for svangerskapsomsorga:

Å gje oppfylgjing og veiledning i svangerskapet - og medverka til at svangerskap, fødsel og barsel blir ei god tid. Også førebuiing til foreldrerolla

Målgruppe:

 • Kvinner/par som ventar barn
 • Barselkvinner/par og nyfødte spedbarn
 • Kvinner/par som planlegg graviditet
 • Kvinner/par som ønskjer prevensjonsveiledning

Kvinner har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Kommunen plikter å tilby gravide kvinner som ønskjer det -  eit tilbod om svangerskapsomsorg hjå jordmor. Jordmortjenesta er organisert under helsestasjon og skulehelsetjenesta som eit eige fagområde med jordmor som fagleder.

Den gravide kan sjølv velja om ho ønskjer oppfølging av fastlege eller jordmor i svangerskapet, eller gjennom et samarbeid mellom jordmor og fastlege.

Om tenesta

Dei nasjonale retningslinene innebær at gravide med normalt svangerskap har 6 -8 kontroller i løpet av svangerskapet, i tillegg til ultralydundersøkelse. Dei som har behov for det, vil bli henvist til kontroll eller oppfølging av spesialist, eller ha tett oppfølging av jordmor og/eller fastlege.

Tenesta til gravide omfattar:

 • Samtale, råd og rettleiing om sentrale tema innan helse, livsstil og graviditet
 • Helsekontroll i graviditet
 • Tilvising ved behov
 • Førebuing til fødsel, ved fødselssamtale/fødselsførebuande kurs
 • Informasjon om foreldrerolla
 • Ammeveiledning
 • Heimebesøk etter fødselen til alle førstegangsfødende eller ved spesielle behov.
 • Samtale/kontroll etter fødselen, samt vektkontroll av barnet
 • Hjelp til familieplanlegging / val av prevensjon
 • Babytreff, nettverksbygging

Ta med helsekort for gravide og morgenurin kvar gong du kjem til jordmor

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se også forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten §§ 2-1 og 2-3.


 

 

Web levert av CustomPublish