2012 - 2015:

Komite for oppvekst, idrett og kultur

Etter valet i 2015 vedtok heradsstyret å leggja ned denne komiteen, og ansvars- og arbeidsområde vert overført til andre utval.

Komite for oppvekst, idrett og kultur vart oppretta frå 2012. Komiteen skal arbeida med saker/tiltak innan oppvekst-, idrett- og kulturfeltet. Komiteen avgjer tildeling av tilskot til lag/organisasjonar innan vedteken budsjettramme. Komiteen avgjer og kven som skal få kommunen sin kulturpris.

Komiteen kan gje uttale i saker innan sine fagfelt og skal også behandla sektor-, fag- og temaplanar innan sine ansvarsområde.

Komiteen vil ha møte når det ligg føre saker/tema til behandling. Møta er opne for publikum.

Komiteen har 5 medlemmer og varamedlemmer.

 

Johannes Bysheim, AP, leiar                                  vara: 1. Dag Sveinung Åsheim, KRF

Robert Eikeland, AP                                                         2. Stian Rosnes, AP

Fredrik Bakke, SP                                                             3. Ina Olsen Wågsberg, AP

Hildegunn Mo, FRP, nestleiar                                           1. Kim Andre Hartveit, FRP

Ingvald Ådland, H                                                              1. Astrid Bernes Hanstvedt, H

Web levert av CustomPublish