Kommunedelplan for kulturminne

logo kulturminneplan.jpg

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (Lov om kulturminner § 2).

Osterøy kommune har starta arbeidet med ein kommunedelplan for kulturminne i Osterøy kommune. 

Osterøy er ein kommune med ei rik kulturarv. Det er funne spor etter busetnad på Osterøy så tidleg som 6000 år f.Kr. (Kleiveland, 2007: 19) og kommune har i dag fleire viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Kulturminneplanen skal vere ein plan  som tar opp i seg Osterøy si kulturarv. Mange spor frå fortida er sårbare for forfall, klimaendringar og manglande kunnskap om deira verdi og historie. Gjennom arbeidet med planen ønskjer ein å få betre oversikt over viktige kulturminne i kommunen, samt  å bygg opp under ei berekraftig ivaretaking og forvaltning av kulturarven lokalt. 

Planprogrammet (Forslag til planprogram Kommunedelplan for kulturminne.pdf) er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Innspel og merknadar kan sendast til Osterøy kommune, v/Plan innan 11 mars, 2016.

Har du spørsmål eller er interessert i arbeidet send oss gjerne ein epost på plan@osteroy.kommune.no

 

Valestrand_garverimiljo_555x300

Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner. 

27. juni 2017 Les meir
Kulturminne infofolder

Ny informasjonsfolder om forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging

Riksantikvaren, Forum for kommunal planlegging (FKP) og KS

Riksantikvaren, Forum for kommunal planlegging (FKP) og KS har i samarbeid utarbeidet en informasjonsfolder om forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging. 

05. desember 2016 Les meir
Havråtunet - kulturminneplan

Informasjonsmøte om kulturminneplanen

Tysdag 1 mars kl 18:00

I samband med oppstart av kulturminneplanarbeidet invitera me til informasjonsmøte Tysdag 1 mars kl 18:00 i Heradstyresalen - Osterøy Rådhus. 

17. februar 2016 Les meir
sko-kultur

Oppstart av planarbeid for kommunedelplan for kulturminne i Osterøy kommune

Høyring og offentleg ettersyn av planprogram

Med heimel i plan og bygningslova §11-12 og § 11-13 kunngjer Osterøy kommune oppstart av planarbeid med høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommunedelplan for kulturminne i Osterøy kommune – 2016-2026, PlanID 12532015007.

04. januar 2016 Les meir
cc Håkon m Aasarød og NRK Troms

Video frå Havråtunet med Prof. Svein Hatløy

Kultur, miljø, stad - med meining

I påvente av at kommunen kjem skikkeleg igang med arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner ynskjer planavdelinga å dele tre videoar frå Havråtunet med intervju av  ostring og tidlegare rektor og professor ved Bergen arkitekthøgskule, Svein Hatløy (1940-2015).

07. september 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish