Kommunestyre- og fylkestingval

Kunngjering av godkjende vallister til kommunestyrevalet 2015

I møtet 27. mai godkjende Valstyret desse listene til kommunestyrevalet 2015:

Arbeidarpartiet

Høgre

Framstegspartiet

Kristeleg Folkeparti

Raudt

Senterpartiet

Miljøpartiet Dei Grøne

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Listeframlegga ligg også til offentleg ettersyn i Osterøy rådhus, Servicekontoret frå 01. juni 2015

Klage Eventuell klage på Valstyret sitt vedtak må setjast fram innan 7 dagar frå kunngjeringsdato.

01. juni 2015 Les meir listene til valet

Listeforslag til kommunestyrevalet 2015

Osterøy kommune har motteke desse listeforslaga innan fristen 31. mars, kl. 12.00

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høgre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet Dei Grøne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Vallistene skal liggja ute til offentleg ettersyn etter kvart som dei kjem inn (vallova § 6-6, nr.1)

Listeforslaga må behandlast og godkjennast av Valstyret.

 

31. mars 2015 Les meir om innleverte listeforslag

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015 - offentleg ettersyn

Innkomne listeframlegg er lagt ut til offentleg ettersyn i Osterøy rådhus, Servicekontoret.

valliste.jpg

25. mars 2015 Les meir om listeframlegga til kommunestyrevalet

Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015

Det skal veljast nye medlemmer til kommunestyret og til fylkestinget hausten 2015. Begge vala vert haldne på same dag og valdagen er fastsett til 14.september.

 

Her finn du informasjon og rettleiing om innlevering av listeforslag:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/valg/malgrupper/for-partierlister.html?id=547643

 

Husk innleveringsfristen for listeforslag: 31. mars, innan kl. 12.00. 

Listeforslaget må vera motteke i rådhuset innan denne fristen.

 

 

 

07. juli 2014 Les meir om val
Web levert av CustomPublish