Konsesjon og buplikt

Viss du arvar, kjøper eller mottek fast eigedom som gåve, må du normalt søkje om konsesjon. Det er mange unntak frå konsesjonsplikta. Til dømes gjeld ikkje konsesjonsplikt for eigedom du overtek frå nære slektningar. Også andre høve kan føre til at overdraginga er unnateke konsesjonsplikt.

Kriterium
Viss du overtek ein landbrukseigedom frå nære slektningar, får du 5 års buplikt. Landbrukseigedomar med buplikt er bebygde eigedomar der fulldyrka og overflatedyrka jord er meir enn 25 dekar, eller eigedomen består av meir enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eigedom reknast her eigedom med oppførte bustader som er eller har vore brukt som heilårsbustad. Buplikt inneber at du innan eitt år frå overtakinga, busett deg på eigedomen og bur der i minst 5 år.

Du må søkje konsesjon viss du ikkje har til hensikt å oppfylle buplikta. I vurderinga av søknaden skal kommunen legge særskilt vekt på:

  • omsynet til busetjinga i området
  • om overtakinga av eigedomen inneber ei driftsmessig god løysing
  • om overtakinga tek omsyn til ei heilskapleg ressursforvalting og til kulturlandskapet
  • eigedomens storleik, evne til avkastning og hustilhøve

Tilknytinga di til eigedomen og livssituasjonen din kan tilleggast vekt som eit korrigerande moment.

Pris
For vanlege konsesjonssaker betaler du gebyr etter følgjande satsar:

  • 3 promille av første million av omsetningsverdi
  • 2 promille av overskytande omsetningsverdi

Gebyret skal ikkje vere lågare enn kr. 750,- (grunngebyr) og ikkje over 20 gongar grunngebyret. Du betaler ikkje konsesjonsgebyr når du søkjer konsesjon fordi du ikkje skal oppfylle den lovbestemte buplikta etter konsesjonsloven § 5 andre ledd.

Handsaming
Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter fattast det eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving viss det kan tenkjast at du blir misnøgd med vedtaket. Viss grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få den ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtakets utløp.

Søknadsfrist
Fire veker etter at avtalen blei gjort eller du fekk råderett over eigedommen.

Klage
Du kan klage viss du er misnøgd med vedtaket. Fristen er tre veker frå vedtaket er motteke. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Opprettheld kommunen avgjerda si, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen som avgjer om klaga skal takast til følgje.

Vedlegg til søknad
Kopiar av heimelsdokumentet (skøyte), kontrakt og takst skal leggjast ved dersom slike dokument finst.

Rettleiing
Du må bruke skjema frå Statens landbruksforvaltning når du skal søkje om konsesjon.

Handsamingstid
Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Viss saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skriftleg beskjed om grunnen til dette. Du skal samstundes få opplyst når det er venta at vedtaket blir fatta.

Søknadsskjema: Skjema frå Statens landbruksforvaltning

Referansar

Forvaltningslova

Konsesjonslova

Konsesjon og buplikt (rundskriv)

Web levert av CustomPublish