Kunngjeringar planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Illustrasjon Gloppemyra

Kunngjering - 2. gongs høyring og offentleg ettersyn Detaljregulering Gloppemyra næring

Merknadsfrist 19.10.2018

Planen gjeld detaljregulering av Gloppemyra næring. Planområdet omfattar gbnr 4/1 og 4/2. Føremålet med planen er mellombels massedeponi inntil 8 år og deretter tilrettelegging for etablering av næringsverksemder med tilhøyrande infrastruktur.

03. september 2018 Les meir
Illustrasjon_plankart

Kunngjering - 1.gongs høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering masseuttak Vevletveit

Merknadsfrist 19.10.2018

Planen gjeld detaljregulering av masseuttak på Vevletveit PlanID 12532016001

31. august 2018 Les meir
Bilete planprogram

Melding om fastsetting av planprogram områderegulering Lonevåg planID 12532015001

Heradsstyret gjorde følgjande vedtak i sak 062/18 den 20.06.18: "Heradsstyret vedtek planprogram for områderegulering Lonevåg planID 12532015001 datert 08.05.18 slik det ligg føre."

29. juni 2018 Les meir
Planavgrensing oppstart

Kunngjering - oppstart av planarbeid med planprogram detaljregulering Olsneset - NKKS - Bruvik planID 12532010002

Merknadsfrist 14.09.18

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-8, 12-9 og 4-1 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for detaljregulering Olsneset - NKKS - Bruvik gbnr 154/1 planID 12532014002. 

28. juni 2018 Les meir
Framside_rapport_ROS[1]

Høyring og offentleg ettersyn av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Merknadsfrist 12.06.18

Formannskapet gjorde i møte 03.05.18 i saknr 039/18 følgjande vedtak: Utkast til Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i minimum 3 veker. 

14. mai 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish