Kunngjeringar planarbeid

Kunngjeringar pågåande planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Skjermbilde

Høyring sjø- og strandsoneplanen

2. gongs offentleg ettersyn av sjø og strandsoneplanen

Heradsstyret vedtok i møte 22. februar å leggja ut kommunedelplan for sjø og strandsone ut på høyring. Alle kan kome med uttale og merknadar til planen men det er ikkje opna for å kome med innspel om arealendringar. Frist for høyring er sett til 2. juni.

06. april 2017 Les meir om høyring sjø- og strandsoneplanen.
Plankart_vedtak_Småland

Kunngjering av vedtak av detaljregulering Småland næringsområde - Hauge planID 12532014001- klagefrist 21.04.17

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-12  har Heradsstyret gjort følgjande vedtak ( 005/17): 

Heradsstyret vedtek i medhald av plan-og bygningslova § 12-12 detaljplan for Småland næringsområde – Hauge planID 12532014001 med plankart, føresegner og planskildring datert 24.11.16 og VA rammeplan datert 16.11.15."

21. mars 2017 Les meir
Plankart[1]_400x400

Fylkesmannen stadfesta Osterøy heradsstyre sitt vedtak i klagesak detaljregulering Stuttåsen Gnr 9 bnr 1 m.fl.planID 12532013005

Vedtak: Fylkesmannen i Hordaland stadfester Osterøy heradsstyre sitt vedtak av 25.05.2015, sak 036/2016. 

 

14. mars 2017 Les meir
FLAMFRAMLEGG FØRSTE GONG GLOPPEMYRA

1.gongs høyring og offentleg ettersyn - 12532014003 I2 Gloppemyra næring - Hauge

Merknadsfrist 31.12.2016

I medhald av Plan- og bygningslova §12-10 ha Heradstyret i møte 02.11.2016 gjort følgande vedtak (HS-sak 084/16):

«Framlegg til plan for Detaljregulering av I2 Gloppemyra Næring - Hauge, planID 12532014003, med plankart datert 20.06.2016, føresegn datert 06.10.2016, planskildring datert 03.10.2016, VA-rammeplan datert 13.05.2015 og andre tilhøyrande dokument vedlagt i saka vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn»

16. november 2016 Les meir
Heilskapeleg ROS

Oppstart - utarbeiding av heilskapeleg risiko- og sårbaranalyse for Osterøy kommune

HS-sak 063/16 05.10.2016

I møte 05.10.2016 gjorde Heradstyret slikt vedtak:

"Oppstart av prosess for gjennomføring av Overordna risiko- og sårbaranalyse for Osterøy kommune er teke til orientering."

11. november 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish