Kunngjeringar planarbeid

Kunngjeringar pågåande planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Plankart 1

1.gangs høyring og offentleg ettersyn - 12532015005 reguleringsendring Rundhovde bustadområde- Valestrand

Høyringsfrist 18.08.17

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 har plan-og kommunalteknisk utval i møte 22.06.17 gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til høyring og offentleg ettersyn. 

"Framlegg til reguleringsendring Rundhovde bustadområde, planId 12532015005 med plankart dagsett 25.05.17,  føresegner dagsett 29.05.17, planskildring dagsett 25.05.17, VA – rammeplan og VA- rammeplankart  HB-001 til HB-005 dagsett 25.05.17 vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Reguleringsendring Rundhovde bustadområde planID 12532015005 skal oppheve og erstatte reguleringsplan Rundhovde boligområde planID 12532008600 jf. PBL §12-14."

27. juni 2017 Les meir
Planområde Maurhaugen til oppstart_400x277

Kunngjering- oppstart av planarbeid Maurhaugen bustad Gbnr 137, bnr 70 m.fl - Valestrand

Merknadsfrist 15.08.17.

Med heimel i plan-og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for Maurhaugen bustad, planID 12532016005, gbnr 137,bnr 70 m.fl

26. juni 2017 Les meir
NETTSAK220617

Sjø og strandsoneplanen - Oversikt merknadar

Det er kome inn 23 merknadar frå private og offentlege instanser til planen ved 2. gongs høyring. I tillegg har Fylkeskommunen og Fylkesmannen fått utsett frist til 18. september, og desse vil kome med merknadar til planen.

22. juni 2017 Les meir
Planomriss_oppstart planid 12532017002_HaugeBarnehage_400x400

Varsel om oppstart av planarbeid -reguleringsendring Hauge barnehage -planID 12532017002 - merknadsfrist 14.07.17

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og 12-14  vert det varsla igangsetting av offentleg reguleringsarbeid for gbnr 4/124 m.fl-Hauge – i Osterøy kommune, med plannummer 12532017002, samt:

  • Endring og oppheving av utbyggingsplan for Hauge barnehage, planid: 1253 2007 0300 med endringar planid: 1253 2010 004 e1 og e2.
  • Endring av del av reguleringsplan for Fv 567 Hauge- Lonevåg, planid: 1253 2008 1200
30. mai 2017 Les meir
høyringsforslag områderegulering Valestrand_633x400

3. gongs høyring og offentleg ettersyn - Områderegulering av Valestrand sentrum planID 12532011003

Merknadsfrist 30.06.2017

Framlegg til områderegulering for Valestrand sentrum har vert til 3.gongs politisk handsaming i Heradstyret 29.03.2017. I møtet vart det vedteke 16 endringar av planframlegget før heradstyret gjorde slikt vedtak:

"Framlegg til Områderegulering Valestrand sentrum, plannummer 12532011003, med føresegner, planskildring og plankart dagsett 24.02.2017, samt tilhøyrande vedlegg og med dei endringar som er vedtekne i møtet 29.03.17, vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10".

18. mai 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish