Kunngjeringar planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Framside heilskapleg ROS_300x441

Vedtak av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Heradsstyret gjorde i sak 070/18 26.09.18 følgjande vedtak: "I medhald av Sivilbeskyttelseslova § 14 vedtek Osterøy kommune Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune 2018."

09. oktober 2018 Les meir
Illustrasjon Fosslia

1. gongs høyring og offentleg ettersyn Detaljregulering Fosslia bustad

Merknadsfrist 20.11.2018

Planframlegget legg til rette for å utvikle eigedom gbnr 137/200 med eit leilegheitsbygg over tre etasjar, med ni bueiningar og tilhøyrande uteopphalds- og leikeareal.

08. oktober 2018 Les meir
Illustrasjon Gloppemyra

Kunngjering - 2. gongs høyring og offentleg ettersyn Detaljregulering Gloppemyra næring

Merknadsfrist 19.10.2018

Planen gjeld detaljregulering av Gloppemyra næring. Planområdet omfattar gbnr 4/1 og 4/2. Føremålet med planen er mellombels massedeponi inntil 8 år og deretter tilrettelegging for etablering av næringsverksemder med tilhøyrande infrastruktur.

03. september 2018 Les meir
Illustrasjon_plankart

Kunngjering - 1.gongs høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering masseuttak Vevletveit

Merknadsfrist 19.10.2018

Planen gjeld detaljregulering av masseuttak på Vevletveit PlanID 12532016001

31. august 2018 Les meir
Bilete planprogram

Melding om fastsetting av planprogram områderegulering Lonevåg planID 12532015001

Heradsstyret gjorde følgjande vedtak i sak 062/18 den 20.06.18: "Heradsstyret vedtek planprogram for områderegulering Lonevåg planID 12532015001 datert 08.05.18 slik det ligg føre."

29. juni 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish