Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim

Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Osterøy kommune vart fastsett av Osterøy heradsstyre (21.06.2017) med heimel i lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenestelova) § 3-2a, andre ledd,  jf lov 2.juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og bruker rettighetslov) § 2-1e.

Web levert av CustomPublish