SMIL - MIDLAR 2017

Midlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Osterøy kommune har fått tildelt kr. 180.000,- i SMIL-midlar for 2017.

For å kunne søkje må det vere ein tilskotsberettiga  produksjon på landbrukseigedomen som oppfyller vilkåra i

forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket og ha gjødslingsplan og plantevernjournal.

Det kan søkjast om tiltak som ivaretek natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap, samt tiltak

for å redusere forureining eller fremje biologisk mangfald.

 

Søknadsfrist på midlane er 10.oktober 2017.

 

Søknadsskjema finn du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=smil&servicekey=

Web levert av CustomPublish