SMIL - MIDLAR 2018

Midlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Osterøy kommune har fått tildelt kr. 155.000,- i SMIL-midlar for 2018. Søknadsfrist på midlane er 01.oktober 2018.

For å kunne søkje må det vere ein produksjon på landbrukseigedomen som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket og som gjev rett på tilskot. Det er vidare krav om godkjend gjødselplan og plantevernjournal.

Det kan søkjast om tiltak som ivaretek natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap, samt tiltak for å redusere forureining eller fremje biologisk mangfald.

Søknadsfrist på midlane er 01.oktober 2018.

Søknadsskjema og meir om tilskotsordninga finn du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=smil&servicekey=

Web levert av CustomPublish