Natur og miljø

Landbruk og miljøavdelinga i Osterøy kan hjelpa deg med: 

 • Søknadar om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid
 • Søknadar om tilskot frå regionalt miljøprogram RMP
 • Søknad om kommunale kulturlandskapsmidlar SMIL
 • Handsame søknadar etter jord og konsesjonsslov
 • Stadfeste eigenerklæring om konsesjonsfritak


 Tema innan natur og miljø:

 • Avfallshandtering
  Renovasjon, kompostering og spesialavfall.

 • Energi
  Informasjonssider om straum og energi.

 • Forureining og stråling
  Emne omfattar grunnforureining, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining.

 • Naturforvaltning
  Kommunen har ansvar for mellom anna viltforvaltning, jegerprøva og motorferdsel i utmark. 

 • Vêr og klima
  NVE har ansvaret for flaum- og skredvarsel.
 
Web levert av CustomPublish