Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

Regelverket for skulemiljøet til elevane er skildra i kapittel 9A i Opplæringslova. Dei nye reglane gjeld frå 1. august 2017.

Endringa skal skjerpe elevane sine rettar og skulen sine pliktar, og gir Fylkesmannen ei heilt ny rolle.

Skulane si aktivitetsplikt er skjerpa inn, som betyr at alle tilsette på skulen har plikt til å følgje med, gripe inn, undersøkje saka, varsle og gjere tiltak.

Dersom skulen blir varsla om til dømes ei mobbesak utan å følgje opp, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

Les meir på Utdanningsdirektoratet

Web levert av CustomPublish