Pågåande planarbeid

Det går føre seg mykje planarbeid i kommunen. Under "kunngjering av planar" finn ein til ei kvar tid oversikt over planar som har varsla oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn og vedtak av planar.

Offentleg / kommunalt planarbeid

Utover desse pågår det ein del planarbeid med ulike temaplanar, handlingsplanar og så vidare i kommunen.

Der er også ein del interkommunalt planarbeid som pågår i regionen som kommunen er del i gjennom regionrådet for Nordhordlandsregion.

Private reguleringsplanar som er teke inn til sakshandsaming i kommunen:

  • Aktuelle dokument som er eller har vert på høyring og offentleg ettersyn kan ein finne i kommunen sitt planregister, www.nordhordlandskart.no/pr. Legg inn "Osterøy" under eigarkommune og søk på plannamn, planID eller områdenamn. 
  • For meir informasjon om prosess og avklaringar gjennom planarbeidet kan ein søkja opp saka i kommunen sitt planarkiv: http://www.osteroy.kommune.no/soek-etter-saker.300727.nn.html. Følg lenkja og søk på planID, plannamn, område el.l. Ta gjerne kontakt med planavdelinga dersom det er vanskeleg å finna fram, finne rett plansak eller om det er noko anna vi kan hjelpe med.
Web levert av CustomPublish