Plan- og kommunalteknisk utval

Plan- og kommunalteknisk utval er oppretta frå 2012. Utvalet har etter valet i 2015 7 medlemmer med varamedlemmer.

Dette utvalet skal behandla og avgjer saker innan kommunalteknikk, miljø og arealforvaltning inkludert landbrukssaker, så langt avgjerdsmynde ikkje er lagt til administrasjonen. Saksområdet omfattar reguleringsplanar, dispensasjonssøknader etter plan- og bygningslova og klagesaker etter same lov.

Utvalet er også høyringsorgan for sektor-, tema- og andre planar som skal behandlast i formannskap/heradsstyre.

Utvalet vil ha møta ca. 1 gang/månad. Møta vert haldne i rådhuset og er opne for presse/publikum.

For perioden 2015 - 2019 er utvalet slik samansett:

Medlemmer

Felleslista for H/KRFSP/V/MDG

Varamedlemmer

Atle Solberg, H, leiar

Annbjørg Bysheim Herland, KRF

Lars Fjeldstad, SP

 

SIlje Midtbø Vevle, MDG

Kari Laurhammer Mjøs, KRF

Inge Halland, H

Åshild Rød, V

Felleslista for AP og FRP  

Øyvind Litland, AP, nestleiar

Ragnar J. Tyssebotn, FRP

Torunn Åsheim, AP

Siren Tyssebotn, FRP

 

 

 

 

Kim Andre Hartveit, FRP

Andrea Hartveit, AP

Sigmund Faugstad, FRP

Geir Olsen, AP

Vibeke Hanstvedt, FRP

Nina Bratholmen Nyheim, AP

Einar Skjerping, FRP

Tone Mjelde, AP

   

 

Reglement for plan- og kommunalteknisk utval

Reglement for handsaming og avgjerd av spørsmål om gildskap PDF document ODT document

Reglement for folkevalde sin innsynsrett i saksdokument PDF document ODT document

Web levert av CustomPublish