Plan- og kommunalteknisk utval

Plan- og kommunalteknisk utval er oppretta frå 2012. Utvalet har etter valet i 2015 7 medlemmer med varamedlemmer.

Dette utvalet skal behandla og avgjer saker innan kommunalteknikk, miljø og arealforvaltning inkludert landbrukssaker, så langt avgjerdsmynde ikkje er lagt til administrasjonen. Saksområdet omfattar reguleringsplanar, dispensasjonssøknader etter plan- og bygningslova og klagesaker etter same lov.

Web levert av CustomPublish