Du er her: Start/Tenester/Plan
Osterøybrua Toppfelt

Osterøybrua Toppfelt

Planavdelinga, Osterøy kommune

Planavdelinga i Osterøy er ein seksjon i rådmannen sin stab og har det overordna ansvaret for planarbeidet i kommunen.

Arbeidsområder er mellom anna:

  • Samfunns- og arealplanlegging
  • Koordinering av planarbeid
  • Prosessleiing
  • Utarbeiding av planar
  • Sakshandsaming av private planar

KOMMUNEN SI ROLLE I PLANLEGGING

I samfunns- og arealplanlegging har kommunen eit viktig forvaltningsansvar av fellesskapet sine ressursar og skal sørge for ei bærekraftig utvikling til samfunnet sitt beste. Kommunane har plikt til å ta omsyn til overordna statlege og regionale interesser i si planlegging. I plan- og bygningslova § 11-1 andre ledd går det fram at kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser. Det skal leggast opp til reell og breid medverknad der alle relevante interesser blir belyst og avklart. Dette gjeld også for samarbeid mellom sektormynde, fylkeskommunen og kommunen.

Trykk her for å kome til planavdelinga sine eigne sider på heimesida.

 

 

Web levert av CustomPublish