Osterøy Heradstyre i Heradstyre sal

Planar og styringsdokument

Her er ei oversikt over Osterøy kommune sine planar og styringdokument. Kommunen freistar å halde sida oppdatert med gjeldande planar og vedtekter.

Dersom det er noko du ikkje finn eller du vil ha hjelp med ta gjerne kontakt med servicekontoret på tlf: 56192100 eller epost post@osteroy.kommune.no

 

Planstrategi

Planstrategi 2012-2015
 

Kommuneplan

Kommuneplanen sin arealdel - planskildring

Kommuneplanen sin arealdel - plankart

Kommuneplanen sin arealdel -føresegn

Kommuneplanen sin arealdel- konsekvensutgreiing og ROS

Kommuneplanen 2003- 2014 (Gjeldande samfunnsdel)  pågåande arbeid med ny samfunnsdel kan du finna her.

Økonomiplan og budsjett

Her finn du kommunen sine siste økonomiplanar, budsjettdokument og årsmeldingar.

Kommunedelplan

Her finn du oversikt over kommunen sine gjeldande og evt. pågåande kommunedelplanar.

Reguleringsplan

Oversikt over kommunen sine reguleringsplanar og andre arealplanar finn du i digitalt planregister braplan. Legg inn "Osterøy" under eigarkommune og søk på plannamn, planID eller områdenamn.

Temaplan

Her finn du oversikt over kommunen sine gjeldande og evt. pågåande temaplanar.

Lokale forskrifter

Lokale forskrifter - Lovdata Osterøy 

Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Osterøy kommune      

Lokale vedtekter og normer

Gebyrregulativ og føresegner 2017 - tekniske tenester 

Gebyrregulativ - teknisk forvaltning 2018 for Osterøy kommune  

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2016

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020, Osterøy kommune 

VA- norm for Osterøy kommune

Akseptkriterier for risiko- sårbaranalyser i arealplanlegging                                      

 

Skriv ut Skriv ut