Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - PPT

PPT skal hjelpe barnehage og skule i arbeidet med å leggja opplæringa betre tilrette for barn, unge og vaksne med særskilde behov.

PPT skal drive systemretta arbeid der dei skal gje rådgjeving til fagpersonale og føresette, ha samarbeid med andre etatar, eller hjelpe til med å ordne behandling hos andre instansar.

PPT skal også gje hjelp til enkeltelevar. Tenesta skal utarbeide sakkunnig vurdering i samband med spesialpedagogisk hjelp i barnehage, spesialundervisning i skule og ved andre høve der Opplæringslova krev det.

Den einskilde barnehage og skule kan hjelpe deg til å ta kontakt med PPT, eller du kan ta direkte kontakt sjølv.

Under skjema på menylista på høgre side finn ein på søknadssenteret, eller ved å klikke her.

Web levert av CustomPublish