Rådsorgan

Elevråd

 

Elevrådet 2017 - 2018
 Kontaktlærar   Jorunn Haukås
  Trinn 7 Henrik   Leiar
  Esperanza Styremedlem
  Jonas Vara
  Anna Marie Vara
  Trinn 6 Elena Nestleiar
  Harald Styremedlem
  Martin Vara
  Malin Vara
  Trinn 5 Tuva    Styremedlem
  Elias    Styremedlem
  Andreas Vara
  Trinn 4 Tinnea    Styremedlem
  Oskar    Styremedlem
  Endre    Vara
  Trinn 3A Endre    Styremedlem
  Sarah   Styremedlem
  Magnus Vara
  Marianne Vara
Trinn 3B Jonas Styremedlem
  Martine Styremedlem
  Hanne Vara
  Thea Vara
  Henrik Representantar til SU og   Skulemiljøutval
  Elena
  Esperanza Vara til SU og Skulemiljøutvalet

 

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar.

Eit medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

09. juni 2014 Les meir

FAU

FAU 2017 - 2018

Repr. for trinn

Namn

Verv

Mobil

epost

1

       

2

Randi Hole Styve  Nestleiar 900 79 284  randiholes@gmail.com

3

 ElisabethTømt Kalberg

 Skrivar

414 43 987

 elisabeth.kalberg@hfk.no

4

 Marianne B Sivertsen

 Leiar

416 12 292

 marianne@sivertsenas.no

4

 Iselin Standal Hernar

 Kasserar

926 43 498

 iselin_standal88_3@hotmail.com

5

 Espen Gjerstad

 Styremedl

997 17 203

 esgjerst@online.no

6

 Åse Thormodsæter

 Styremedl

412 58 485

 asepase13@gmail.com

7

 Vidar Tufteland

 Styremedl

922 45 783

 vidar.tufteland@gmail.no

 

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

09. juni 2014 Les meir

Samarbeidsutval

SU 2015 - 2016
Leiar Marianne Sivertsen
Nestleiar Randi Hole Styve
Skrivar Tove Ludvigsen
  Eva Lill Reigstad
  May Elin Haugland
  Lillian Kallekleiv Johnsen
  Nora Riple Fanebust
  Håkon Rene Svåsand
  Øyvind Litland (Vara Anders Flesland)

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

04. juli 2014 Les meir

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet 2015 - 2016
Leiar Marianne Sivertsen
Nestleiar Randi Hole Styve
Skrivar Tove Ludvigsen
  Eva Lill Reigstad
  May Elin Haugland
  Nora Riple Fanebust
  Håkon Rene Svåsand
  Øyvind Litland
  Anders Flesland

 

§ 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

04. juli 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish