Valestrand_garverimiljo_555x300

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner. 

"Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte, eller foreninger for slike virksomheter".

Mer om Kulturminnefondet sine prioriteringar.

Spørsmål kan rettast til tlf. 73 10 36 00 eller på e-post. Du kan og kontakta ein tilsett.

Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema.

 

Web levert av CustomPublish