HeimNyheterEigedomskatt 2021

Eigedomskatt 2021

Du kan lese eigedomsskattelista for 2021 her.

 Heradsstyret har vedteke at den generelle skattesatsen for 2021 er 7,0 promille.For bustadeigedomar og fritidseigedomar er det vedteke skattesats på 4,0 promille.Dette er ei reduksjon frå 5,0 promille frå 2020 og denne reduksjonen vart vedteke i Heradstyret 9. desember 2020.I byrjinga av mars vil det verta sendt ut eigedomskattesedlar der det òg vert orientert om klagetilgjenge. Eigar kan klaga på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten.Eventuell klage må setjast fram skriftleg innan 6 vekar frå utlegginga og må innehalde ei nærare grunngjeving for kvifor taksten er feil.Eventuell klage kan sendast til Osterøy Kommune , Eigedomsskattekontoret, Geitaryggen 8, 5282 Osterøy eller på e-post til post@osteroy.kommune.no


Sist oppdatert: 01.03.2021
Publisert: 01.03.2021