HeimNyheterNasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2020

I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millionar kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser no ut midlane med forbehold om Stortingets endelege budsjettvedtak.

Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. Søkarorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

I regelverket til tilskotsordninga er det skildra kva man kan søke tilskot til og kva kriteria som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søker setter seg godt inn i regelverk (Les regelverket her) og rettleiar og krav til rapportering.

Tilskotsordninga finn du her.

Søknadsfrist 13. desember 2019  

Kontaktperson i kommunen for tilskotsordninga er Grete Birkelid


Sist oppdatert: 26.11.2019
Publisert: 26.11.2019