HjemNyheterVal av nye meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-28.

Val av nye meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-28.

Kommunen skal velja meddommarar til tre ulike utval:

 • Meddommarar til lagmannsretten – eitt utval for kvinner og eitt for menn, jf. domstolloven § 64
 • Meddommarar til tingretten – eitt utval for kvinner og eitt for menn, jf. domstolloven § 65
 • Meddommarar til jordskifteretten – eitt utval med like mange kvinner og menn, jf. jordskiftelova § 2-5 

 

Kommunen skal også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som vert valde av fylkeskommunen. 

 

Allsidig samansetning av utvala

Det følgjer av domstolloven § 67 at meddommarutvala skal ha ei allsidig samansetning. Meddommarane skal derfor i størst mogleg grad spegla befolkninga i kommunen. Dette inneber at kommunen må ta omsyn til mellom anna alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommarar skal veljast. Kommunen må arbeida aktivt for å sikra nødvendig breidd i utvala.

 

Sjå meir informasjon på https://www.domstol.no/no/meddommer/

 

Frist for å melde interesse for desse verva er innan onsdag i neste veke, 19. juni.

 

Interesse meldast til post@osteroy.kommune.no og i e-posten må følgjande informasjon ligge:

 • Fult namn
 • Poststad (folkereg.adresse)
 • Fødselsår
 • Yrke (utdanning)
 • Stillingstittel
 • E-post adresse
 • Telefonnr.

 

Interessere for jordskifteretten og skjønnsmedlem? I så fall må du også oppgi kyndig kategori i prioritert rekkefølgje: 

 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Arealplanlegger
 • Eiendomsutvikler
 • Entreprenør
 • Arkitekt
 • Megler
 • Takstmann
 • Revisor/økonom
 • Fast eiendom
 • Reindrift
 • Annet – (i så fall spesifiser)

Sist oppdatert: 14.06.2024
Publisert: 14.06.2024