HeimHelse, omsorg og sosialHelsehjelpKonsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er ei tverretatleg samansett gruppe som gjev råd og rettleiing i sakar som gjeld vald og seksuelle overgrep. Teamet består av representantar frå helsestasjonen, barnevernstenesta, barn og familieteamet, lege, politi og pedagogisk-psykologisk teneste. 

Teamet kan og gi råd om korleis ein kan gjennomføra ein avdekkjande samtale med eit barn og kan ved behov hjelpe til å formulera bekymringsmelding til barnevernet. Teamet skal støtte den som kjem med bekymringa og skal ikkje overta saka.

Alle saker til teamet skal vere anonyme når du presenterer saka over telefon, eller skriv e-post til teamet. Legg att namn og nummer ved e-postkontakt og så vil koordinator for teamet ringe deg opp att.

Kven kan ta kontakt med teamet?

Personar som gjennom sitt arbeid eller på anna måte har ei bekymring for at eit barn kanskje vert utsett for seksuelle overgrep eller vald. Kontakt konsultasjonsteamet på førehand for å få tildelt møtetid.

Kontakt oss

Koordinator Jenny Ann Kallekleiv Burkeland

Får du ikkje kontakt med koordinator, ring servicekontoret 56 19 21 00, og dei vil setje deg over til eit av medlemma i konsultasjonsteamet.

Du kan og sende e-post til konsultasjonsteam@osteroy.kommune.no

Konsultasjonsteamet si møteplan
 • Onsdag 21.08.19 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 25.09.19 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 30.10.19 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 27.11.19 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 18.12.19 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 15.01.20 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 19.02.20 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 11.03.20 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 22.04.20 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 13.05.20 kl.12.15 – 15.30
 • Onsdag 10.06.20 kl.12.15 – 15.30

Les meir

 


Sist oppdatert: 09.07.2019
Publisert: 09.07.2019