Prisar

Heimetenester

  Maks inntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G kr 193 766 Kr 205,-  kr 205
2G-3G kr 290 649 kr 812 kr 222
3G-4G kr 387 532 kr 1 353 kr 243
4G-5G kr 484 415 kr 1 833 kr 306
Over 5G kr 484 415 kr 2 167 kr 399

Tryggleiksalarm

   
Inntekt inntil 2G 282,- pr månad
Inntekt over 2G 434,- pr månad

Langtidsopphald i institusjon

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsløn skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 96.883,-  

Sjå Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester for meir informasjon. 

Korttidsopphald i institusjon

Pris kr 165,- pr døgn. 

Brukarbetalinga følgjer makspris som blir fastsett i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Dersom opphaldet strekkjer seg ut over 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dagtilbod

Prisane er inkludert middag og transport. 

Sjå dagtilbod.

Middagslevering

Kr 91,- pr dag, inkluderer middag og dessert. 


Sist oppdatert: 24.01.2019
Publisert: 20.11.2018