Prisar

Heimetenester

  Maks inntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G kr 222 954 Kr 220 kr 220
2G-3G kr 334 431 kr 1040 kr 260
3G-4G kr 445 908 kr 1 425 kr 285
4G-5G kr 557 385 kr 2 160 kr 360
Over 5G   kr 2 700 kr 450

Tryggleiksalarm

   
Inntekt inntil 2G 300,- pr månad
Inntekt over 2G 470,- pr månad

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsstønad skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 111.477,- 

Langtidsopphald i institusjon

Prisen for opphald i institusjon vert satt i samsvar med «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester».

Sjå Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester for meir informasjon.  

Korttidsopphald i institusjon

Pris kr 185,- pr døgn. 

Brukarbetalinga følgjer makspris som blir fastsett i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Dersom opphaldet strekkjer seg ut over 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dagsenter

Haldorvika: Dagtilbod med middag kr 192,- per dag. 

Dagrehabilitering: Med middag kr 124,- per dag.

Sjå dagtilbod.

Middagslevering

Kr 104,- pr dag, inkluderer middag og dessert. 

Matprisar på Raus bufellesskap

Kr 56,- pr middag

Kr 38,- pr lunsj

Matprisar på Raus

Kr 3.100,- pr månad

Måltidar Hauge buf

Frukost og kvelds: Kr 26,- 

Kaffimat: Kr 21,- 


Sist oppdatert: 20.11.2018
Publisert: 20.11.2018