Vidareføring av tiltak

➡ Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktivitetar – både innandørs og utandørs. Vaksne må vente med organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne trene, om det er mogleg å halde god avstand.
➡ Ungdomsskulane kan følgje smittevernrettleiaren på gult nivå – i staden for raudt, slik dei har gjort sidan skulestart etter juleferien.
➡ Du kan ha inntil 5 gjester, om gjestene kan halde avstand til kvarandre.
➡ Du kan invitere inntil 10 personar på eit privat arrangement i eit leigd eller lånt lokale – 20 personar utandørs.
Her finn du ei samla oversikt over alle dei oppdaterte nasjonale tiltaka her 👉 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 19.01.2021