Tilskotsordningar

IdrettsBKK - sosial energi

Vi ynskje å støtta tiltak som skapar energi i BKKs eigar- og vertskommunar. Det skal vere tiltak som bring folk saman, anten i deltaking eller som publikum. Folk saman skapar energi - Sosial Energi.

Les meir og søk her. 

Frifond

Frifond gjer pengar til barn og unge som som vil lage musikkvideo til bandet, byggje ein skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noko anna kult der dykk bor.

Les meir og søk her.

Gjensidigestiftelsen

Gåveverksamheita spenner vidt, frå lokale dugnadsprosjekt til større landsomfattande prosjekt som går over flere år. Gjensidigestiftelsen sitt mål er at Noreg skal bli eit tryggare samfunn og at fleire får mogelegheit til å leve friske og aktive liv.

Les meir og søk her. 

 

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Kommunar og frivillige organisasjonar kan søkje på denne felles tilskotsordninga for tiltak innan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for barn og unge.

Les meir om tilskotsordninga her.

Tilskot, løyve og konsesjonar frå Hordaland fylkeskommune

Tematisk oversikt over ulike tilskot. løyver og konsesjonar. Idrett, friluftsliv, kultur, næringsutvikling, mm.

Les meir om dei ulike ordningane på Hordaland fylkeskommune sine sider.

Søk om handball- og fotballdrakter hjå Sparebanken Vest

Sparebanken Vest delar ut tusenvis av handball- og fotballdrakter til barnelag på Vestlandet. Alle som har søkt og som oppfyller kriteriane får drakter.

Les meir på Sparebanken Vest si side. 

Miljødirektoratet sine tilskot til naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminner, klima m.m.

Miljødirektoratet sine tilskotsordningar.

Tilskot til lokale kulturarena

Tilskota skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gjer rom for ulik kulturell virksomheit. Tilskot kan løyvast til kulturhus, fleirbrukslokalar eller spesiallokalar for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokalar, konsertsal eller formidlingslokalar for biletkunst. Midlane kan benyttas til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Frist for å sende inn søknad for 2020 er 22. april.

Kommunen sin frist for å sende vidare søknad for 2020 er 30. april.

Les meir på anleggsregisteret.no

Kontakt 

Har du spørsmål om kommunen sine saksbehandling og tilskotsordningane, ta kontakt med kommunen.

Kulturrom

Tilskotsordning for lokale aktørar som driv med kultur, til dømes kor, korps og teater.

Kulturrom er ei tilskotsordning som skal bidra til øvingslokale og gode tekniske vilkår for framføring av musikk, dans og teater over heile landet.

Søknadsfrist: 1. mars og 1. september.

Les om ordninga her: Søknadsfrist 1. mars – Nyttig informasjon – Kulturrom

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Midlane kan nyttast til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og tilrettelegging for friluftsliv. Det kan ikkje søkast om tilskot til drift og løpande vedlikehald. 

Slik søkjer du

Kommunen må opprette anleggsnummer og kontrollere om anlegget er ein del av ein kommunal plan før ein kan søkje spelmidlar. Ta kontakt med kommunen dersom du går med tankar om å søkje spelemidlar. 

Kven kan søkje?

Krav til søkjar og søknad finn du meir informasjon om i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019. For tildelinger i 2020. 

Kor mykje kan du søkje om?

Som hovudregel kan du søke om inntil 1/3 av total kostnadsramme for ordinære anlegg og inntil 50 % av total kostnadsramme for nærmiljøanlegg og turveg.

Krav til søknad

Søknad skal sendast via www.anleggsregisteret.no. Informasjon som skal fyllast ut:

 1. Prosjektinformasjon - tiltak og funksjon
 2. Kontakt og rekneskapsinformasjon
 3. Kostnadar - kostnadsoverslag
 4. Søknadsbeløp og finansiering
 5. Vedlegg
 • Dokumentasjon på eventuell dugnad (denne skal dokumenterast med innhenta tilbod frå leverandør/entreprenør, eller vere bekrefta frå kvalifisert fagperson).
 • Dokumentasjon på øvrige delar av finansieringsplanen (gåvebrev, eigenkapital, lånetilsegn, garanti, aksjekapital, tilskot)
 • Dokumentasjon på kostnader
 • Plan for drift av anlegget
 • Dokumentasjon på eigedomsforhold/ rett til bruk av grunn.

Anlegget skal vere ein del av handlingsprogrammet for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Nærmiljøanlegg med total kostnadsramme under kr 600 000 er unnateke krav om kommunal plan.

 

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning frå kommunen

Dette kravet fell bort f.o.m. 15. juni 2019. 

Departementet understreker at det er søkjar sjølv, som i dag, som har ansvar for å sikre at planane er tilfredsstillande for den aktiviteten som er planlagt i anlegget. Dersom anlegg blir bygt med vesentlege manglar knytt til idrettsfunksjonalitet, vil dette føre til avslag på søknad og/eller inndraging av innvilga midlar. Søkjar kan ikkje lenger basere seg på at kommunane eller departementet førehandsgodkjenner planar. Fylkeskommunen vil gjennom sluttbehandlinga si avgjere om søknaden oppfyller vilkåra eller ei (brev frå Kulturdepartementet 14. juni 2019) .

Viktige fristar

 • Frist for innspel til handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: 1. juni
 • Frist for innsending av søknad til kommunen via www.anleggsregisteret.no: 15. oktober
 • Frist for kommunane å sende inn søknad til fylkeskommunen: 15. januar
 • Frist for søknad om momskompensasjon for idrettsanlegg: 15. mars
 • Frist for søknad om generell momskompensasjon for frivillige lag: 1. september  

Kontakt 

Har du spørsmål om kommunen sine saksbehandling og tilskotsordningane, ta kontakt med kommunen.

SMIL-tilskot

Du kan søkje kommunen om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift.   

Slik søkjer du

Du søkjer ved å fylle ut skjema frå Landsbruksdirektoratet. 

Søknadsskjema og nærare informasjon finn du her

Søknad sendast til

Osterøy kommune
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Søknadsskjema kan også sendast på e-post til post@osteroy.kommune.no

Kven kan søkje?

Føretak eller privatpersonar som driv eller eig ein landbrukseigedom.

Krav til søkjar

Vi kan gi tilskott til gjennomføring av tiltak som tar vare på natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet.

Vi kan òg gi tilskott til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forureining eller, bidrar til mindre risiko for forureining frå jordbruket.

Kva skjer vidare?

Kommunen avgjer søknaden om tilskott og prioriterer søknader som ligg innanfor tiltaksstrategien til kommunen.

Har du fått innvilga tilskott, blir det utbetalt etter skriftleg oppmoding frå deg og når tiltaket har fått godkjent sluttrekneskapen. Du kan få utbetalt forskott på bakgrunn av godkjend dokumentasjon etter kvart som delar av tiltaket er utført.

Kommunen vil behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg tilbakemelding frå oss om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Kontakt

Ta kontakt med Landbrukskontoret for meir informasjon

Lars Johan Fjelde 

Klage

Du kan klage på vedtaket innan tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til landbruksavdelinga. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer å endre i vedtaket, og grunngi det. Du kan be om rettleiing frå kommunen. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir send dit, skal vi vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, sender vi saka til Fylkesmannen.

Kva seier lova?

Forskrift om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Tilskot til verneverdige kulturminne (Hordaland fylkeskommune)

Hordaland fylkeskommune deler ut midlar til verna kulturminne. Søknad skal sendast til Osterøy kommune innan 1. desember. Les meir på Hordaland fylkeskommune sine nettsider.  

Uni-stiftelsen

Uni-stiftelsen gjev støtte til mellom anna vernenverdige bygningar. For meir informasjon, sjå Uni-stiftelsen si nettside.  

"Ta et tak" 

«Ta et tak» er ein aksjon som rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. 

Les meir på Norsk kulturarv sine nettsider

MED-fondet

Velkomen til MED-fondet som skal drivast av prosjektet MED - Osterøy (# Alle vil bu på Osterøy).

Fondet er støtta av Vestland fylkeskommune og Osterøy hagelag med administrativ innsats frå Osterøy kommune. Vi har stor glede av å lyse ut dette fondet til folk på Osterøy som driv (eller vil drive) med spennande berekrafts- og samhaldsprosjekt.

Måla for MED-fondet er spesielt å styrka læring om berekraft i skular og barnehagar på

Osterøy, og å fremja eit tettare lokalsamfunn. Vi vil at born og unge er sjølve drivkrafta i utviklinga av eit meir berekraftig samfunn, saman med alle andre ostringar! 

MED-fondet skal gi hjelp til å få i gang lokale berekrafts- eller samhaldsprosjekt. Vi definerer eit lokalt berekraftprosjekt som følgjer:

Eit prosjekt som oppmuntrar til samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av generasjonar, for å verna og forbetra det lokale miljøet som vi alle deler.

Dette fondet skal være ope for de alle fleste på Osterøy. Før du/de søkjar er det viktig å lese gjennom retningslinene nøye!

Om du vil jobbe med slike ting som dette, men ikkje har fått gode idear så langt, kan du ta kontakt med nokre andre for å søkje etter støtte for å jobbe med følgande idear:

 

Osterøytunet - Prosjekt 1

Blomsterbed for store og små.

Det er eit blomsterbed bak hovudbygninga som treng både påfyll og arbeid. Perfekt til ein barnehage eller skule som vil jobbe med nokre av dei eldre for å få til ein ekstra fargerik sommar i hagen.

Ta kontakt med Monica Sandnes ved Osterøytunet om dette høyrest interessant ut:  monica.sandnes@osteroy.kommune.no .

 

Osterøytunet - Prosjekt 2

Vanndam som treng ein hjelpande hand

Det er ein vanndam bak hovudbygninga som lek og treng litt kjærleik. Denne jobben vert nok litt teknisk. Det hadde vore fint om nokre ungdommar med teknisk bakgrunn ville jobbe med nokre av dei eldre for å få fart i dammen igjen.

Ta kontakt med Monica Sandnes ved Osterøytunet om dette høyrest interessant ut:  monica sandnes@osteroy.kommune.no .

Om de har fleire gode idear, men leiter etter folk å jobbe med, så send oss en e-post slik at vi kan få ideen din på lista vår.

MED-fondet er klar for å ta i mot søknader FRÅ 10. JANUAR. Obs: Ingen søknadsfrist.

Søknader skal sendast på e-post til Ivar Sandgren.

Ta kontakt med oss på følgande måte om du lurer på noko:

 

Ivar Sandgren ivar.sandgren@osteroy.kommune.no tlf. 906 16 700


Mathew Stiller-Reeve mathew@stillerreeve.no tlf. 995 32 473

 

Retningslinjer MEDfondet.pdf

 

Råd og rettleiing

For nærare informasjon, ta kontakt 

 


Sist oppdatert: 08.04.2022
Publisert: 08.11.2018