HjemPlan, bygg og eigedomKlage på eit vedtak i ei byggje- eller delingssak

Klage på eit vedtak i ei byggje- eller delingssak

Har du som søkjer fått eit vedtak som du vil klage på?

Klagefristar

Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart levert i digipost eller altinn. Opnar du ikkje digipost eller altinn, får du vedtaket sendt i postkassa eller på e-posten din veka etter. Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart levert i postkassa eller på e-posten din. 

Slik klagar du

 • Vi har ikkje eit eige skjema for å sende ein klage. Klagen sender du i brev eller e-post til oss.
 • Klagen må vere skriftleg. Du må vise til vedtaket det vert klaga på og kva endring du ønskjer i vedtaket.
 • Klagen sender du på e-post til post@osteroy.kommune.no eller med post til Osterøy kommune, Postboks 1, 5293 Lonevåg.
 • Du må poste klagen før fristen går ut.

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å klage på eit vedtak.

Kva skjer vidare?

 • Når du sender klagen, vil du motta eit brev som stadfestar at vi har mottatt klagen din.
 • Dersom du har bedt om utsett iverksetting av vedtaket, vert det vurdert av kommunen.
 • Dersom det er fleire partar involvert, så vert klagen sendt til partane med frist for å gi kommentarar til klagen.
 • Vi vurderer klagen og kan endre vårt vedtak.
 • Vi behandlar klagen din innan åtte veker. I saker der vi har gitt utsett iverksetting av vedtaket, er fristen seks veker. 
 • Dersom vi ikkje godtar klagen, sender vi klagen vidare til politisk behandling i kommunen.
 • Dersom klagen ikkje blir godkjent, blir klagen videresendt til Statsforvaltaren i Vestland for behandling. Statsforvaltaren skal behandle klagen innan tolv veker.
 • For utsleppssaker vert klagen handsama av formannskapet. 

Kva seier lova?

Skal du klage på en utsleppssøknad, sjå Forurensingsforskriften § 12 - 5 

 


Sist oppdatert: 14.02.2023
Publisert: 08.11.2018