Fastlegging av grensar og kartretting

Viss grensane til eigedomen din ikkje er oppmålte med koordinatfesta grensepunkt, kan du be kommunen om hjelp. For å kunne finne dei rette grensane, må ein tolke skyldskifte og naboane må vere samde i kor dei går. Før delingsloven kom i 1980, var det ikkje oppmålingsplikt utenfor byane og eigedomene vart ikkje koordinatfesta. I staden for blei det laga skyldskiftedokument. Av denne grunn er det mange eigedomer i Norge som ikkje ligg i kartet med korrekte grensar.

Du har to alternativer:

  1. Du kan rekvirere oppmålingsforretning. Sjå punkt ovanfor. Pris følgjer av kommunen sitt gebyrregulativ. Grensane vert klarlagde i tråd med skyldskiftet og vert koordinatfesta.
  2. Du kan rekvirere kartretting. Sjå informasjon under "Feil i kart".
Feil i kart

Viss du oppdagar feil i kartet skal dette enten meldast til kartverket eller til kommunen. For riktig kartgrunnlag kan ein sjå på kommunen sitt kart: www.nordhordlandskart.no/1253 eller kartverket sitt kart www.norgeskart.no   

For feil med vegar, adresser, stadnamn eller andre kartdata så brukar man kartverket sin teneste: https://www.rettikartet.no/  

For feil med eigedomsgrenser eller andre feil i matrikkelen skal det sendast eit krav om retting til kommunen på e-post: post@osteroy.kommune.no eller post til: Osterøy kommune, postboks 1, 5293 Lonevåg.     

For at kravet blir behandla i kommunen må det innehalde:  

Det er og krav om at alle partar med felles grense må vera einige i grenseforløpet som vert kravd retta. Dersom nokon partar er ueinige i grenseforløpet, er dette noko verken kommunen eller kartverket kan avgjere. Slike saker må takast inn for forliksrådet, dei ordinære domstolane eller jordskifteretten. 

Bakgrunn 

Ikkje alle eigedomar i kommunen er målt nøyaktig i ein kartforretning eller oppmålingsforretning. Før 1980 var det ikkje måleplikt, noko som gjer at eldre eigedomar kan ha usikre grenser. Før 1980 blei eigedomar frådelt ved skylddelingsforretning som hadde bakgrunn i skattelegging, så grensene blei ofte berre målt med måleband. Desse avstandane er eit godt utgangspunkt for å leite fram gamle grensemerke. 

  • Før 1980 blei eigedomar oppretta ved ein skylddelingsforretning  

  • Mellom 1980 og 2009 blei dei oppretta ved ein kartforretning  

  • Frå 2010 er det oppmålingsforretning som er brukt.