Elektronisk innsending av søknad

Ansvarlege søkjarar

Ansvarlege søkjarar kan sende inn byggesøknadar elektronisk via Svarinn og Altinn.

For meir informasjon sjå Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider https://dibk.no/.

Trykk her for å kome rett til deira digitale løysingar.

Søknad utan ansvarsrett

Tenester ein kan nytta for å senda søknad utan ansvarsrett digitalt:

 • eByggesøk - Tenesta inkluderer nabovarsling og søknad utan ansvarsrett. Privatpersonar får hjelp til å finne ut om ein må søkje og kva søknad som må sendast. Tenesta vert levert av Norkart.
 • Byggesøknaden.no - I tillegg til søknad utan ansvarsrett, tilbyr tenesta heile spekteret av byggesøknader. Tenesta kan kun forebels brukast av profesjonelle søkjarar. Tenesta vert levert av Ambita/Norconsult.

 

Eventuelt kan ein sende inn søknaden på e-post. Kommunen ber om at den enkelte e-post og elektroniske søknad ikkje omfattar meir enn ei sak, eitt tiltak og eitt gards- og bruksnummer og at dokumenta vert ordna i eigne vedlegg slik (vedlegg til e-post). 

Søknad, saman med vedlegg, sendast til post@osteroy.kommune.no

Sjekkliste for innsending av byggesøknad

Vedlegg A

Vedlegg B

Vedlegg C

Vedlegg D

 • Situasjonsplan, avkøyrsleplan bygning/eigedom

Vedlegg E1

 • Teikningar (forutan planteikningar)

Vedlegg E2

 • Planteikningar

Vedlegg F

 • Utgreiingar/kart

Vedlegg G1

Vedlegg G2

 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett som sjølvbyggar (utdanning og/eller praksis)
 • Vedlegg til søknad om lokal goskjenning av snsvarsrett (utdanning og praksis)

Vedlegg H

Vedlegg I

 • Uttale/vedtak frå anna offentleg styresmakt
 • Søknad til anna offentleg styresmakt
 • Søknad om utslepp
 • Søknad om tilkopling til offentleg vatn og avlaup
 • Søknad om avkøyrsle frå offentleg veg
 • Søknad om dispensasjon frå byggjegrense langs offentleg veg

Vedlegg J

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Skøyte, matrikkelinformasjon o.l.

Vedlegg Q

 • Andre vedlegg

Dersom det er ynskjeleg, kan nokre vedlegg slåast saman til eitt vedlegg:

Vedlegg 1:

 • Vedlegg: A, B og G1.

Vedlegg 2:

 • Vedlegg: D, E1 og F.

 


Sist oppdatert: 09.12.2022
Publisert: 25.01.2019