HjemPolitikk og høyringarBudsjett, årsmelding og økonomiplan

Budsjett, årsmelding og økonomiplan

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgåver i kommunen er skildra.

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon.

Økonomiplanen tek utgangspunkt i kommuneplanen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar og angir korleis kommunen skal nytta ressursane for å nå vedtekne politiske mål.

Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og skildrar ressursfordelinga i detalj for det gjeldande året, medan årsregnskapet oppsummerer korleis ressursbruken faktisk vart nytta.

Her finn du siste versjonar av økonomiplan, budsjett og årsmeldingar.

Du finn siste gjeldande budsjett og økonomiplan her: Framsikt.

Dersom du ønskjer å sjå tidlegare versjonar finn du det under.

Budsjett og økonomiplan
Årsmeldingar
Tertialrapporter 
Kommunen sin økonomiske styring 

Les om hovudreglane for kommunen sin økonomiske styring her - vedteke 09.12.2020. 


Sist oppdatert: 24.05.2024
Publisert: 01.11.2018