For folkevalde

Møteportalen

Gå til møteportalen for politikarar.

Generell informasjon 

Informasjonsbrev til folkevalde

Forfall

Frå februar 2019 skal me teste ut eit nytt system for automatisk innkalling av vara. Les meir her.

Habilitet

Her kan du lese habilitetsreglementet.

Innsynsrett

Her kan du lese innsynsreglementet for folkevalde.

Godtgjersle til folkevalde

Her kan du lese reglementet for godtgjersle for folkevalde.

Reglement for utval 

Reglement for heradsstyret

Reglement for formannskapet

Reglement for plan- og kommunalteknisk utval 

Reglement for eldrerådet 

Reglement for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 

Reglement for kontrollutvalet

Delegering til rådmannen

Her kan du lese reglementet for delegering til rådmannen.

Kommunen sin økonomiske styring

Les om  hovudreglane for kommunen sin økonomiske styring i økonomireglementet.


Sist oppdatert: 21.01.2019
Publisert: 01.11.2018