HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar1. gong høyring og offentleg ettersyn: Reguleringsplan for Mjelstad deponi - PlanID 4630_2021001

1. gong høyring og offentleg ettersyn: Reguleringsplan for Mjelstad deponi - PlanID 4630_2021001

Heradsstyret opphevar tidlegare reguleringsplan Mjelstad restdeponi, PlanID 4630_504_65 frå 1998, samtidig med vedtak av ny reguleringsplan PlanID 4630_2021001 (Plan- og bygningslova §12-12, jf. §12-14)»

 Vi ber om at private interesser - og offentlege instansar med rørte ansvarsområde gjera ei vurdering planen og sender oss evt. merknader til planforslaget innan fristen 19.04.2024. Ta gjerne kontakt med oss du ønskjer ytterlegare informasjon.

 Planforslaget

Planområdet er på litt over 325 dekar og planforslaget legg til rette for vidare drift av Mjelstad deponi. Tiltakshavar er BIR AS og COWI AS er utførande konsulent.

Plankart over forslaget ved Mjelstad deponi

Kopi av plankartet

Kunngjering om høyring og offentleg ettersyn

Framlegg til plan skal ved høyring og offentleg ettersyn kunngjerast på kommunen si heimeside. Plandokumenta og sakspapir finn du fysisk i resepsjonen på kommunehuset, og du kan sjå dei på nett i kommunen sitt planregister her: https://www.arealplaner.no/osteroy4630/arealplaner/67

Grunneigarar, naboar, lag og organisasjonar og offentlege instansar er varsla pr. brev.

For å kome med merknad kan ein sende e-post til post@osteroy.kommune.no, eller per brevpost til: Osterøy kommune, Postboks 1, 5293 Lonevåg.

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen. Merk innsending av merknaden «Til planavdelinga».

 

Frist for å levere merknader til planforslaget er 19. april 2024


Sist oppdatert: 02.04.2024
Publisert: 08.03.2024