Høyring og offentleg ettersyn - Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap utarbeidd eit forslag til interkommunal plan for sjøareala i kommunane, jf.  plan og bygningslova (pbl.) §§9-1, 9-2 og 9-3. Det interkommunale planutvalet (IKPU) har fått mynde til å sende planen ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen bygger på rammene i planprogrammet som vart vedteke av IKPU juni 2021.

Planområdet omfattar sjøareala i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Planområdet gjeld berre sjøområda. Det vil seie frå flomålet i elveosar, vassflata, vassøyla ned og sjølve sjøbotn. Avgrensing ut i sjø er 1 nautisk mil utanfor grunnlinja og etter rammene elles i hamne- og farvannslova.

Dette er ein arealplan for sjøareala over kommunegrensene og skal sikre langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

 

Trykk her for å lese forslaget til arealplan for sjøareala Region Nordhordland.

Merknad

Alle innbyggjarar, næringsaktørar, frivillige lag og organisasjonar og offentlege mynde kan sende inn  merknad til planforslaget. Det kan gjelde forslaget til arealplan og føresegnene til arealplanen.

Alle innspel skal merkast -  «Høyring Interkommunal plan sjøareal» (emnefeltet i epost) – og sendast til post@regionnordhordland.no 

eller som brev til

Region Nordhordland IKS, Kvassnesvegen 23, 5914 Isdalstø


Sist oppdatert: 21.10.2022
Publisert: 21.10.2022