HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Oppstart av detaljregulering Saltverket næringsområde Fotlandsvåg

Kunngjering - Oppstart av detaljregulering Saltverket næringsområde Fotlandsvåg

Føremålet er å regulera delar av eigedom med gbnr. 95/5, til næring/industri med justering av tilkomstveg frå Fv567. Planområdet er 33 daa. Forslagstiller er Jojac AS og konsulent er Asplan Viak AS.

Grunneigarar, naboar, offentlege og private høyringsinstanser blir skrivne til direkte eller på epost.

Frist for å kome med merknadar til oppstarten og innspel til planarbeidet er sett til 4. januar 2019.

Merk at dette er varsel om oppstart og at det vil no verta utarbeida eit forslag til reguleringsplan som vil kome ut på eiga høyring på eit seinare tidspunkt med moglegheit til å kome med uttale til.

Merknadar kan sendast til Asplan Viak AS, Pb. 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen. Att: Anna Wathne eller på epost til : kunngjoring.bergen@asplanviak.no

Spørsmål til planarbeidet kan rettast til Asplan Viak AS v/Anna Wathne, tlf: 481 71 410 / epost: anna.wathne@asplanvika.no.

For utfyllande opplysningar sjå vedlagte oppstartsmelding:

OPPSTARTSMELDING


Sist oppdatert: 14.06.2019
Publisert: 10.12.2018