HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Varsel om oppstart av planarbeid for Helldal småbåthamn og strandsone, gbnr 86/5 m.fl, Hosanger, PlanID 46302022001. Merknadsfrist 31.august 2022

Kunngjering - Varsel om oppstart av planarbeid for Helldal småbåthamn og strandsone, gbnr 86/5 m.fl, Hosanger, PlanID 46302022001. Merknadsfrist 31.august 2022

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla oppstart av privat reguleringsplan for gnr 87, bnr 5 m.fl. Tiltakshavar og grunneigarar er Arve Mjøs, Aksel Mjøs, Kari Mjøs. Utførande plankonsulent er Arkitektgruppen CUBUS AS.

Planstatus og bakgrunn for oppstart av reguleringsplan

Planområdet er regulert til føremål kombinerte bygg og anlegg (BKB2) og LNF i Osterøy kommune sin kommunedelplan for sjø og strandsone. Føresegnene opnar opp for at det i området for BKB2 skal:

« etablerast småbåthamn, felles lagringsbodar og felles tilflotsbrygger, naust, mindre skjerming for bølger og friområde. Føremålet er å sikre fleire småbåtplasser, badeområde og tilkomst til sjø. God landskapstilpassing og felleskapssløysingar skal ha eit særskild fokus. Detaljer skal avklarast i reguleringsplan (PBL § 11-9, nr. 5 og 6).»

Delar av planområdet har vore varsla tidlegare i oppstart av i 2019 i reguleringsplan Hoshovdstølen bustad og strandsoneplan, planID 46302019003.  Planen vart lagt ut til 1.gongshøyring sommaren 2021 og la opp til eit nytt bustadområde, hamn med småbåtanlegg, strandsti og ny gangsamband til Hosanger over Åsen. Grunna m.a. tidkrevjande prosess og uavklarte problemstillingar knytt til gangvegen over Åsen har tiltakshavarane  -  etter tilråding frå Osterøy kommune - vedteke at strandsona/hamneområdet skal takast ut av reguleringsplanen for Hoshovdstølen, og at dette området vert regulert i ein eigen plan. Dette er ynskjeleg både av omsyn til pågåande hytteutbygging på Helldal og for å sikre ålmenta betra tilgjenge til sjø og strandsone i tråd med Osterøy kommune sin kommunedelplan for sjø og strandsone. Det er same tiltakshavarar i reguleringsplanen for Hoshovdstølen bustad og strandsoneplan, som i denne planen som no vært gjennomført som ein eigen plan.

Planområdet

Planområdet har ein storleik  på ca. 74 daa og ligg nordvest for Hosanger sentrum. Planområdet  omfattar areal både på land og i sjø og er synt i vedlagte kart. Helldalsholmen er inkludert i planområdet.

Planen legg opp til ei opprydding og vidareutvikling  av hamneområdet og betra ålmenn tilgjenge til strandsona og friluftsaktivitetar i strandsona. Det er ynskje om å leggje til rette for universell tilkomst frå ny p-plass til strandsona/kaiområdet, etablering av småbåthamn for omlag 60 båtar og 2-3 nye fellesnaust for lagring av utstyr knytt til sjøretta aktivitet. Det er eit  mål at  båtplassar som i dag er løyst med flytebryggjer i hamna får ny plassering i småbåtanlegget.

Mørkare grå farge viser planavgrensinga til Helldal småbåthamn og strandsone. Lilla område viser deler av planavgrensinga til pågåande reguleringsplan for Hoshovdstølen bustad, og tilgrensande i sør er reguleringsplan for Helldal hyttefelt. 

Klikk her for å sjå planavgrensinga på eige kart. 

Intensjonane med planarbeidet

Motivasjonen for å setja i gang med regulering av hamneområdet og strandsona er behovet for å sikre ålmenn og universell tilkomst til strandsona, fellesnaust for lagring og handsaming av utstyr, kai for m.a.kajakkar o.l., og behov for nye eller omplasserte båtplassar. Det vert lagt opp til at Helldalsholmen sikrast som naturområde med vurdering om fuglelivet på holmen skal sikrast gjennom omsynssone.

Planen vil leggje til rette for utvikling av strandsona og hamneområdet for glede for allmenta. Tiltakshavarane arbeider for utvikling av bustad og hytteområdet i nærleiken. Desse vil og ha stor glede av betre tilrettelegging av strand og hamneområdet.

Oppsummering av føremål med planen

  • Småbåthamn med omlag 60 båtplassar
  • 2-3 fellesnaust for oppbevaring av reiskap knytt til sjøbruk (kajakk, segling, fiske osb.)
  • Ein mindre parkeringsplass som er tenleg for vitjande og dei som har naust i strandsona
  • Universell tilgjenge til  ny kai og strandsone/badeplass
  • Ålment tilgjengeleg badeområde

Medverknad og nærare informasjon

Det vert teke sikte på å arrangere eit felles møte med naboar og nausteigarar i reguleringsområdet så snart som råd for å drøfte mål for og moglege  løysingar i planen. Informasjon og innkalling til dette vert informert om i eit eige brev.

 

For nærare informasjon om planarbeidet kontakt:

Arkitektgruppen CUBUS, v/ Hanne K. Vie, tlf. 488 61 570, e-post: hanne@arkcubus.no

Ein finn og informasjon på www.arkcubus.no/aktuelt 

Merknadar

Merknadar som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast til:

Arkitektgruppen CUBUS AS

PB 294 Sentrum

5804 Bergen

Eller sendast på e-post til hanne@arkcubus.no

Frist for merknadar er sett til den 31.08.2022

Alle dokument og merknader vert oppsummert, kommentert og oversendt til Osterøy kommune saman med planframlegget.

Ønskjer du å følgje saka, finn du meir informasjon på kommunen sin innsynsløysing i sak 22/1201. Klikk her for å kome til innsynsløysinga. 


Sist oppdatert: 01.07.2022
Publisert: 01.07.2022