HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av oppstart av planarbeid – Omsorg+ Hauge – gbnr 4/112 – PlanID 4630 2024 001

Kunngjering av oppstart av planarbeid – Omsorg+ Hauge – gbnr 4/112 – PlanID 4630 2024 001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det kunngjort oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Omsorg+ Hauge, gbnr 4/112, i Osterøy kommune.

Tiltakshavar er Osterøy kommune. Kommunen ved planavdelinga er fagleg ansvarleg for planlegginga.

Varslingsgrense for planområdet

Kartet visar foreslått varslingsgrense for planområdet. Sjølve utbyggingsområdet med et areal på ca. 27 daa, er lokalisert nordvest for Osterøytunet.

Føremålet med planen

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for kommunale bustader med til saman 125 bueiningar, samt personalbase med tilhøyrande parkeringsareal og infrastruktur i tilknyting til Osterøytunet på Hauge. Prosjektet har som mål å etablere tilfredsstillende bustader for personer med demens og omsorgsbehov, for å møte fremtidens heldøgns omsorgsbehov. Det er ønskelig å skape en attraktiv arbeidsplass som sikrer høy grad av rett kompetanse samla på ein stad. Planarbeidet legg opp til høyder som tilpasses terreng og fasadar med kvalitetar som gjenspeglar planområdets plassering på Osterøy.

Planområdet

Planområdet innanfor varslingsgrensa er på ca. 53 daa. Sjølve utbyggingsområdet er på ca. 27 daa, lokalisert på Hauge, på same tomt som Osterøytunet. Nedanfor planområdet i øst går Valestrandsvegen (Fv 566). Avgrensing av varslingsområde er sett større enn sjølve utbyggingsområdet for å kunne løyse tilkomst og parkeringstilhøve i ei samla vurdering.

Utbyggingsområdet er i dag ubygd. Planlagde tiltak kan få verknadar for omkringliggande område i form av nye bygg og landskapsmessige endringar, samt auke i trafikk.

Merknader

Merknader og innspel til planarbeidet kan sendast til Osterøy kommune v/planavd., Postboks 1, 5293 Lonevåg – post@osterøy.kommune.no.


Sist oppdatert: 21.03.2024
Publisert: 21.03.2024