Kunngjering endeleg vedtak - Områderegulering Lonevåg - Lonevåg Hatland - PlanID 46302015001 - Klagefrist 19.11.2021

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har Heradsstyret i møte 13.10.21 vedteke følgande:

«Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgande presisering: Tilkomststveg f_svg som er teikna langs den gamle møbelfabrikktomta og inn til bustadene ved Husavatnet,vert ikkje nytta som tilkomst til område BBH.

o_BLK03 vert slått saman med o_BIA03 og planføresegn 2.73 vert stroken. Området skal avsettast som som møteplass både for dei som driv med organisert aktivitet/idrett og dei som ikkje deltek i organiserte aktivitetar kan møtast.»

I tillegg rådmannen  sitt framlegg til vedtak:

«1.Osterøy kommune vedtek Områderegulering for Lonevåg-Hatland, planID 46302015001, med føresegner (dagsett 15.09.21), planskildring (dagsett 14.09.21) og plankart (dagsett 06.09.21) slik dei no ligg føre, med tilhøyrande vedlegg, i medhald av plan-og bygningslova § 12-12.

2.Det er utarbeida vegteikningar for delar av vegnettet i Lonevåg, i hovudsak knytt til fylkesveg, men også for delar av kommunalt vegnett. Desse er retningsgjevande for vidare detaljering og realisering av planen.

3.Områderegulering for Lonevåg-Hatland planID 46302015001 erstattar heile planane under. I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 vert desse planane oppheva:

1253 2011 005          Mindre reguleringsendring FV 567 Kryss til Kårvika –Lonevåg

1253 2009 002          Mindre reguleringsendring –Fugledalen –Fotballbane –Lonevåg

1253 2008 1300        Reguleringsendring Lonevåg sentrum, Gnr. 13, Bnr. 86 og 25 mfl.

1253 2008 500          Reguleringsendring, Neset gnr. 13 bnr. 223, 170, 171 –Lonevåg

1253 2008 400          Reguleringsplan Osterøy VGS -Hatland

1253 2006 0800        Reguleringsplan Fotballbane Fugledalen –Lonevåg

12.10.05                     Dalabakken, Lonevåg –bustad

26.10.05                     Utbyggingsplan for Solplassen-Lonevåg Gbnr 14 bnr 69,76,134,220 og 234

1253 504_70             Reguleringsplan FV Hauge-Lonevåg

1253 504_69             Hoggje bustadfelt, Hatland

1253 504_67             Rv 566 Hp.64 Rolland –Hauge-Hannisdalen bussløyfe i arm til Lonevåg

1253 504_61             Rymledalen tomtefelt (Rymleheia), Hatland

1253 504_54b           K. Lerøy Metallindustri A/S –Lonevåg sentrum

1253 504_54a           Lonevåg sentrum

1253 504_51_1         Lonevåg –Hatland endring

1253 504_51             Lonevåg –Hatland

1253 504_43             Ramberget, Lonevåg

1253 504_29             Reg. endr. Sjukeheimstomta –Hatland

1253 504_7               Fossen, Lonevåg med endringar gjort i Heradsstyret 14.10.98, 25.10.06 og

                                    endring i Natur 20.06.01.

01.06.66                    Lonevåg (restareal Kårvika)

06.03.56                    Reguleringsplan for Lonevåg

 

4.Områderegulering for Lonevåg-Hatland planID 46302015001 erstattar i delar av planane under. Dette er dei delane av planane som ligg innanfor planavgrensinga til områderegulering Lonevåg:

12532012001          Reguleringsplan Fugledalen bustad

125320081200       Mindre reguleringsendring FV 567 Hauge-Lonevåg.»

OM PLANEN

Det er utarbeida områderegulering for Lonevåg- Hatland. Tiltakshavar for planen er Osterøy kommune og utførande konsulent er planavdelinga i kommunen. 

Planområdet er på om lag 1500 daa og dekkjer store delar av det som er Lonevåg sentrum med tilhøyrande omland. Områdeplan Lonevåg- Hatland erstattar og opphevar eldre planar innanfor planområdet ved vedtak av planen.

Planframlegget har vore på høyring og offentleg ettersyn to gongar. Høyringane har ført til endringar, men hovudtrekka i planen er vidareført.

Planforslaget er i hovudsak i tråd med kommuneplanen sin arealdel. Området er i kommuneplanen sin arealdel sett av med gjennomføringssone H810_85 i Lonevåg med krav til felles planlegging.

Planen legg i hovudsak opp til å vidareføre hovudgrepa i tidlegare reguleringsplanar for Lonevåg.  

Føremålet med planen er å leggja til rette for ein heilskapleg utvikling av Lonevåg. Planen tek omsyn til utfordringar med faresoner for skred, flaum og stormflo, i tillegg til utfordringar knytt til infrastruktur. Med regulere areal  for konsentrerte bustadar og fleirmannsbustadar legg planen til rette for fortetting i egna områder. Det vert også lagt til rette for eit meir definert sentrumsområde, men med fleksibilitet som mogleggjer forretning, kontor, næring og bustadar.

ENDRINGAR ETTER 3.GONGS HANDSAMING

På bakgrunn av Heradsstyret sitt vedtak er det gjort følgjande endringar i planframlegget etter handsaming:

Felt o_BLK (Leikeplass) som var på 2,35 daa er blitt ein del av del av felt o_BIA03 (idrettsanlegg).

Føresegn 2.73 «o_BLK03 kan nyttast til leikeareal og/eller nærmiljøanlegg.» er sletta.

PLANFRAMLEGGET OMFATTAR

Saksframlegg med vedtak

Plandokument:

 1. Plankart
 2. Føresegn
 3. Planskildring
 4. VA plan
 5. Landskapsplan - Lonevågparken
 6. Park i Lonevåg sentrum
 7. Illustrasjonsplan A1
 8. Faresone A1
 9. Flaumsonekartlegging Lonevåg_rapport
 10. Notat_Konseptanalyse for risikoreduserande tiltak
 11. Rapport skredfarekartlegging Lonevåg
 12. Rapport 25 2019 Områderegulering Lonevåg
 13. Revidert rapport Husavatnet
 14. Resultat frå marinarkeologiske registreringar
 15. Veg B001_250920_Lonevåg sentrum oversikt
 16. Veg C001_250920_Lonevåg sentrum inkl avkøyrsle kollektiv
 17. Veg C002_250920_Lonevåg sentrum Gjerstadvegen
 18. Veg C003_270320_Småbåthamn
 19. Veg C003NR2_060520_Kjørrgrova tilkomstveg
 20. Veg D001_250920_Lonevåg sentrum oversikt vegmodeller
 21. Veg F001_060220_Lonevåg sentrum
 22. Veg F002_060220_Lonevåg sentrum Gjerstadvegen
 23. Veg F003_280820_Småbåthamna
 24. Veg F004_250920_Avkøyrsle mot kollektiv vist i D001

OM KLAGE OG VERKNAD AV PLAN

Vedtaket kan etter PBL §1-9 påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klage må vere framsett skriftleg til Osterøy kommune v/planavdelinga

Postboks 1 5293 Lonevåg

Eller på epost: post@osteroy.kommune.no

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3- tre år- etter denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-2 og 3.

Klagefrist er sett til 19.11.21.

 


Sist oppdatert: 28.10.2021
Publisert: 28.10.2021