HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering om 1.gongs høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering Haus sentrum sør - PlanID 46302020002 - Høyringsfrist 2.august

Kunngjering om 1.gongs høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering Haus sentrum sør - PlanID 46302020002 - Høyringsfrist 2.august

Med heimel i plan og bygningslova §12-10 har plan- og kommunalteknisk utval i møte 26.05.2022 vedteke følgande:

Framlegg til detaljregulering Haus sentrum sør, planID 46302020002 med plankart dagsett 20.05.2022, føresegner dagsett 20.05.2022 og planskildring dagsett 20.05.2022 vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Framlegg til plan

Planområdet er på om lag 7 daa og ligg sentralt plassert i Haus sentrum. Planframlegget legg til rette for at det kan etablerast ein lågblokk som vil erstatte Hetlandhuset og ein eldre einebustad. For å sikre gode bumiljø er det krav til både privat og felles uteareal for nye bustadar. Planområdet omfattar også bygget med Kiwi-butikken, men det vert ikkje lagt opp til endringar med tanke på grad av utnytting eller byggehøgde på dette feltet (felt BS).

Det er regulert gode, gjennomgåande, løysingar for mjuke trafikantar gjennom heile planområdet. Mellom anna er det regulert fortau med ein bredde på 2,5 meter i fylkesvegen og langs feltet der det vert lagt til rette for ein ny lågblokk. Det er også regulert gatetun mellom Thunestveitbygget og Kiwi-butikken, og fortau som koplar seg på regulert løysing ved kyrkja.

I planframlegget er det regulert ein ny innkøyring frå fylkesvegen til sentrumsområdet. Det er rekkefølgjekrav knytt til avkøyrsla for nye bustadar i planområdet. Det er også rekkefølgjekrav til fortau i avkøyrsla og langs fylkesvegen der Hetlandhuset står i dag. Vegen ned til dei kommunale bygga i sentrum er 5 meter brei med 2 meters fortau og planframlegget sikrar derfor at det ikkje vert hindringar ved framtidig utvikling i dette området.

Planframlegget regulerer eit område til leikeplass. Det er Osterøy kommune som er grunneigar og leikeplassen vert difor regulert til offentleg eigarform. Nye bustadar i felt BBB kan nytte dette feltet til å sikre sitt krav til leikeareal. For å sikre at det vert opparbeidd areal med kvalitetar er det stilt krav til leikeareal i føresegna. Ved oppstart har det vore merknadar knytt til parkeringa ved kyrkja da Vestland fylkeskommune tidlegare har hatt eit ønskje om at det ikkje vert regulert innkøyring i bak Kiwi-bygget. Planframlegget vidarefører løysingane som er regulert i 2011 med innkøyring på baksida av Kiwi-butikken. Dette er viktig med omsyn til parkering ved kyrkja og varelevering.

Planframlegget har tatt spesielt omsyn til at Haus er ein bygd som er bygd rundt kyrkja, og at kyrkja som signalbygg og det særeigne området kring kyrkja og prestegarden ikkje vert påverka negativt. 

Planframlegget omfattar

Planforslaget er regulert til følgande føremål:  

1. Bygg og anlegg; Bustadar – blokker (BBB) Sentrumsføremål (BS) Kommunaltekniske anlegg (BT) Leikeplass (BLK)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; Veg (SV) Fortau (SF) Parkering (SPP) Gatetun (SGT) Kollektivhaldeplass (SH) Leskur (SL) Anna veggrunn – grøntareal (SVG)

3. Omsynssone; Støysone – Gul sone (H220) Sikringssone frisikt (H140)

Merknadar til planforslaget

Framlegg til plan skal ved høyring og offentleg ettersyn kunngjerast på kommunen si heimeside. Grunneigarar, lag og organisasjonar og offentlege instansar er direkte tilskrive.

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen.

For å kome med merknad kan ein sende e-post til post@osteroy.kommune.no, eller per brevpost til

Osterøy kommune, Postboks 1, 5293 Lonevåg.

Merk innsending av merknaden «Til planavdelinga».

Merknadsfrist: 2. august 2022


Sist oppdatert: 17.06.2022
Publisert: 17.06.2022