HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarOffentleg høyring - Lokal føresegn om feie og tilsynstenester

Offentleg høyring - Lokal føresegn om feie og tilsynstenester

Osterøy kommune gjer vedtak om å leggja lokal føresegn om feie og tilsynstenester ut på høyring, jf.forvaltningslova §37, jf. Forskrift om brannforebygging, brann og  eksplosjonsvernlova §28.

Du kan lese vedtak og saksframlegget her.

Føremålet med føresegna er å oppfylla og utdjupe brann- og eksplosjonsvernlova si
fastsetjing om feiing og tilsyn. Føresegna skal styrke gjennomføringa av det
brannførebyggjande arbeidet i bustader og andre bygningar gjennom reglar om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i tråd med kartlagt risiko.

Du kan lese framlegg til lokale føresegn om feie- og tilsynstenester her. 

 

Merknader

Merknader til framlegget må vera framsett skriftleg innan merknadsfrist til e-post post@osteroy.kommune.no eller per brevpost til Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg.

Merknadsfrist er sett til 21.februar 2020.


Sist oppdatert: 20.01.2020
Publisert: 16.01.2020